Home » Nastava

Nastava

Saradnici Laboratorije angažovani su u izvođenju nastave na svim nivoima studija koji postoje Tehničkom fakultetu. Ova rubrika WEB portala Laboratorije biće posvećena nastavnim aktvivnostima sa ciljem da se studentima omogući efikasnije praćenje  nastavnog procesa i usvajanja znanja koje im se prezentira. U sklopu toga studentima će posredstvom portala biti stavljana na raspolaganje potrebna literatura, kao i linkovi na raspoloživu literaturu na drugim WEB portalima.  Takođe, ovde će biti predstavljeni i studentski radovi, koje oni u okviru Laboratorije budu uradili tokom studija.

Trenutno se deo ovih ideja realizuje preko Foruma Laboratorije za računarsku tehniku tako da nam sledi period u kome treba napraviti izbor u pogledu sadržaja koji će biti postavljeni na sam portal, a koji će biti prezentirani i dalje kroz diskusije na Forumu. Ovaj posao će biti realizovan postupno, jer ne treba zaboraviti da je određeni broj korisnika navikao na postojeći sistem komunikacije i trenutan prelazak na novi koncept mogao bi da bude kontraproduktivan.