Home » Istraživanja » Projekti » Saradnja sa privredom

Saradnja sa privredom

Paralelno sa istraživačkim radom u okviru Laboratorije za računarsku tehniku realizuju se i istraživačko – razvojne aktivnosti u okviru saradnje sa privredom.

U narednom periodu ovaj tip aktiivnosti treba da dobije novu dimenziju, jer treba očekivati značajno smanjenje sredstava koje će država izdvajati za finansiranje naučno – istraživačke delatnosti na fakultetima. Otežavajuću okolnost u realizaciji istraživačkih aktivnosti u narednom periodu predstavljaće i relativno slaba privredna aktivnost u Srbiji, pogotovu od strane domaćih firmi u čijem radu može da se nađe prostor za primenu istraživanja koja se sprovode na fakultetima odnosno sa kojima bi se moglo ući u određene razvojne projekte. Treba voditi računa da strane firme, koje investiraju u Srbiju uglavnom nisu zainteresovane za razvojno – istraživačke projekte sa domaćim istraživačima, jer imaju svoje istraživačko – razvojne centre u matičnoj zemlji.

Određenu šansu u primeni rezultata istraživanja treba videti u saradnji sa Naučno – tehnološkim parkom „Čačak“, odnosno firmama koje svoju delatnost ostvaruju unutar ove institucije. Takođe, treba sprovoditi permanentene aktivnosti na pružanju podrške mladim preduzetnicima kroz prenošenje tehničkih rešenja, tehnoloških inovacija i usluga koje bi oni realizovali kroz svoje start – up firme.