Home » Nastava » Osnovne studije » Studentski projekti

Studentski projekti

Obrazovna praksa je pokazala da studentima tehnike nedostaju praktična znanja, naročito iz oblasti kojom će se konkretno baviti tokom rada. U slučaju računarske tehnike to se pre svega odnosi na znanja potrebna za rešavanje konkretnih problema kakao iz oblasti hardvera tako i softvera. Imajući to u vidu na ovoj stranici studentima će biti predstavljeni konkretni projektni zadaci, koje oni mogu rešavati i na taj način sticati praktična znanja iz različitih oblasti računarstva. U principu i sami studenti mogu da predlože zadatke koje bi želeli da realizuju preko odgovarajućeg praktičnog projekta. Za rešavanje postavljenih zadatak studentima će na raspolaganju biti kadrovski i materijalni resursi Laboratorije za računarsku tehniku. Pri definisanju zadataka vodiće se računa da oni budu dimenzionisani prema nivou stečenih teorijskih znanja u prethodnom periodu školovanja.

Školaska 2016/2017. godina

U opštem slučaju teme za projekte u tekućoj školskoj godini biće vezane za oblasti:

 • Arhitekture i organizacije računara
 • Operativnih sistema
 • Računarskih mreža
 • Mikrokontrolerskih sistema
 • Projektovanja digitalnih sistema
 • Upravljačkih računarskih sistema

S obzirom da se delovi i ceo savremeni digitalni sistem može realizovati kao računarski podržani sistem projekat može biti hardverskog ili softverskog tipa, tj. u okviru projekta treba dati rešenje određenog hardvera ili odgovarajuće softverske podrške. To znači da će većina projekata biti multidisciplinarna i po pravilu će zahtevati timski rad, tj. rešavanje zadatka u okviru tima studenata. Broj studenata uključenih u tim zavisće od složenosti projekta koji treba realizovati. Pri tome rešenje koje će biti dato na kraju projekta može da bude predstavljeno kao:

 • Opis hardvera koji treba realizovati sa svom potrebnom dokumentacijom, koja obuhvata:
  • kratak osvrt na teorijske osnove problema u okviru koga se projektuje hardver;
  • prikaz projektnog zadatka i idejnog rešenja po kome se pristupilo projektovanju;
  • kratak osvrt na principe na bazi kojih se pristupilo projektovanju;
  • električnu šemu i opis rada projektovanog uređaja;
 • Opis hradvera koji je realizovan uključujući odgovarajuću tehničku dokumentaciju koja treba da sadrži sve elemente kojima se opisuje realizacija i način korišćenja realizovanog uređaja (praktično radi se o svim elementima na koje je ukazano u prethodnoj stavci);
 • Opis softvera koji podržava rad određenog elektronskog uređaja, pri čemu softver može biti realizovan kao simulacioni model korišćenjem odgovarajućih softverskih alata ili kao aplikativno rešenje koje se može izvršavati na konkretnom hardveru.
 • Opis softvera koji je realizovan za rešavanje postavljenog zadatka, uključujući i kratko uputstvo za korišćenje realizovanog porograma.

Za svaki projekat koji bude urađen pored odgovarajuće tehničke dokumentacije koja treba da dostupna na kraju projekta potrebno je napraviti kratak prikaz obima 1,5 do 2 stranice teksta u PDF formatu koji će biti postavljen na portalu Laboratorije za računarsku tehniku. Na bazi tih prikaza, ali i kroz uvid u kompletnu tehničku dokumentaciju svi projektanti će na kraju školske godine izabrati najbolji projekat. Takođe, projektanti koji samostalno predlože ideju za projekat učestvovaće u takmićenju za najbolju studentsku ideju na nivou Laboratorije za računarsku tehniku. U sklopu toga razmotriće se mogućnost da najbolje ideje konkurišu na odgovarajućim takmičenjima na nivou Univerziteta u Kragujevcu.

Školska 2018/2019. godina