Home » Istraživanja » Projekti

Projekti

U toku je sagledavanje celokupne istraživačke aktivnosti u Laboratoriji za računarsku tehniku i pravljenje spiska aktuelnih projekata na kojima su saradnici Laboratorije angažovani. U skladu sa tim biće prezentirane odgovarajuće informacije.  Imajući u vidu sadržaj i način finansiranja pojedinih projekata koji se realizuju u Laboratoriji oni se mogu podeliti na:

  • Naučno – istraživačke projekte – Ovde se pre svega misli na projekte koji se rade u uz podršku odgovarajućeg Ministarstva, kroz saradnju sa drugim naučno – istraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu i eventualno uz podršku fondova EU. U ove projekte mogu se ubrojati i projekti koji se realizuju sa ciljem pripreme za konkurisanje za neki od prethodnih projekata, a finansiraju se sopstvenim sredstvima Fakulteta i Laboratorije;
  • Projekti u okviru saradnje sa privredom – Određeni broj projekata koji se realizuje u Laboratoriji definisan je i ostvaruje se kroz saradnju sa privrednim subjektima;
  • Studentski projekti – Imajući u vidu da savremeno inženjersko obrazovanje podrazumeva sticanje širokih praktičnih znanja saradnici Laboratorije se trude da studentima, pre svega računarske tehnike omoguće učešće u realizaciji određenog skupa projekata koji svojim obimom i složenošću odgovaraju znanjima koje poseduju naši studenti. Od posebnog značaja su oni projekti u okviru kojih studenti mogu da urade svoje diplomske ili master radove.