Home » O studijama

O studijama

Da bi se potencijalnim, ali i aktuelnim studentima doktorskih studija omogućilo da bolje sagledaju sve aspekte ovog nivoa studija na ovoj stranici će se davati odgovarajuće informacije.  Za početak mi se čini veoma interesantan i intrigantan tekst koji je kreiran na Computer Science Department, Carnegie Mellon University, 14 October 1987, na temu „What is Research„.

U okviru Laboratorije za računarsku tehniku izvodi se nastava iz sledećih predmeta na doktorskim studijama:

Studijski program Modul Predmet Nastavnik
1. Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Savremeni materijali Primena računara pri sintezi i karakterizaciji materijala Siniša Ranđić
2. Računarska tehnika Integrisani pristup projektovanju hardvera i softvera Siniša Ranđić
3. Računarska tehnika Performanse diskova i sistema datoteka

Siniša Ranđić

Borislav Đorđević

4. Informacione tehnologije Integrisani pristup projektovanju hardvera i softvera Siniša Ranđić