Home » Laboratorija » Zaposleni i saradnici » mr Uroš Pešović

mr Uroš Pešović

dr Uroš Pešović, asistent

Naučna oblast: Računarska tehnika i telekomunikacije

Institucija: Tehnički fakultet Čačak

Adresa: Svetog Save 65, 32000 Čačak, Srbija

Broj kabineta: 022

Telefon: +381/32-302-721

Email: pesovic@tfc.kg.ac.rs, pesovic@yahoo.com

Biografija

Uroš Pešović je rođen 27.  oktobra 1982. godine u Čačku. Završio je osnovnu školu “Milica Pavlović” kao nosilac Vukove diplome, nakon koje upisuje srednju Tehničku školu u Čačku, smer elektrotehničar automatike. Srednju školu završava 2001. godine kao nosilac Vukove diplome, nakon čega upisuje studije na Tehničkom fakultetu u Čačku, na smeru računarska tehnika. Studije na Tehničkom fakultetu završava 2006. godine, odbranom diplomskog rada “Web bazirano upravljanje objektima” pod mentorstvom prof. dr Siniše Ranđića. Studije završava sa prosečnom ocenom 9,03 i kao najbolji student u generaciji dobija nagradu “Milivoje Urošević“. Tokom osnovnih studija u par navrata bio je stipendista fonda za Mlade talente Ministarstva za Obrazovanje i Sport, da bi u poslednjoj godini osnovnih studija dobio stipendiju za stručnu praksu u zemljama Evropske Unije koju je u periodu od decembara 2006. do januara 2007. godine obavio na Fakultetu za elektrotehniku, računarstvo i informatiku, Univerziteta u Mariboru u Republici Sloveniji. U oktobru 2007. godine započinje magistarske studije na Fakultetu za Elektrotehniku, računarstvo i informatiku, Univerziteta u Mariboru na smeru Telekomunikacije. Magistarske studije završava u februaru. 2010 godine sa prosečnom ocenom 9,75, odbranom magistarske teme “Hidden node avoidance mechanism for IEEE 802.15.4 wireless sensor networks” pod mentorstvom prof. dr Žarka Čučeja.  Po završenim magistarskim studijama upisuje doktorske studije istog usmerenja, na kojim mu u julu 2012. godine odobrena tema doktorske disertacije pod nazivom “Error probability model for IEEE 802.15.4 wireless transmission with co-channel interference and background noise” pod mentorstvom dr Petera Planinšiča.

Nastavna delatnost

Uroš Pešović angažovan je na izvođenju nastave na osnovnim studijama na sledećim predmetima:

 1. Arhitektura računara
 2. Organizacija računarskih sistema
 3. Projektovanje digitalnih sistema
 4. Senzori

Uroš Pešović angažovan je na izvođenju nastave na master studijama na sledećim predmetima:

 1. FPGA dizajn
 2. Projektovanje digitalnih sistema
 3. Inteligentni senzori

Istraživačka delatnost

 1. Bežične senzorske mreže
 2. Mikrokontroleri i embedded sistemi
 3. FPGA i VHDL
 4. Industrijska automatizacija
 5. Alternativni izvori energije

Publikacije

Monografije

 1. PEŠOVIĆ Uroš – Magistarska teza: Hidden node avoidance mechanism for IEEE 802.15.4/ZigBee wireless sensor networks, Februar 2010, Fakultet za elektrotehniku, računarstvo i informatiku, Univerzitet u Mariboru, Slovenija

Radovi u časopisima

 1. PEŠOVIĆ Uroš, PEULIĆ Aleksandar, ČUČEJ Žarko – MAC protocols for wireless sensor networks, Elektrotehniški vestnik, Ljubljana, Slovenija – ISSN 0013-5852. – Letn. 75, št. 1/2 (2008), str. 50-55.
 2. RANĐIĆ, S., PEŠOVIĆ, U., MARKOVIĆ, D. & TANASKOVIĆ, S., 2012: Primena informaciono – komunikacionih tehnologija u oblasti zaštite biljaka

Radovi na konferencijama

 1. PEULIĆ Aleksandar, PEŠOVIĆ Uroš, ČUČEJ Žarko – ZigBee wireless network performance analysis and electromagnetic fields modeling, 2007 IWSSIP & EC-SIPMCS, Maribor, Slovenija, ISBN 978-961-248-029-5. – Str. 363-366.
 2. DOSTANIĆ Adam, PEULIĆ Aleksandar, RANĐIĆ Siniša, PEŠOVIĆ Uroš – Wireless sensor network wavelet signal processing, Proc. 2007 14th Int. Workshop on Systems, Signals and Image Processing, and 6th EURASIP Conf. Focused on Speech and Image Processing, Multimedia Communications and Services, Maribor, Slovenija,  Str.  273-276.
 3. PEULIĆ Aleksandar, PEŠOVIĆ Uroš, BENKIČ Karl, ČUČEJ Žarko – Performance analysis of improved ZigBee wireless network by simulation, Proceedings of IWSSIP 2008 / 15th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, June 25 – June 28, 2008, Bratislava, Slovačka – Str. 257-260.
 4. RANĐIĆ Siniša, PEŠOVIĆ Uroš, JOVANOVIĆ Željko, MAKSIMOVIĆ Vlade – WEB Model for Remote Data Acquisition Based on Google Maps GIS, XLIV International scientific conference on information, communication and energy systems and technology (ICEST), 25-27 junija, 2009, Veliko Trnovo, Bugarska, Str. 311-314.
 5. JOVANOVIĆ Željko, PEŠOVIĆ Uroš, MAKSIMOVIĆ Vlade, RANĐIĆ Siniša – Sistem za GPS praćenje zasnovan na Telit GM862-GPS uzpodršku Google Maps GIS-a, Konferencija YU INFO 2009, Kopaonik, Srbija, 8-11.mart.2009.
 6. JOVANOVIĆ Željko,  PEŠOVIĆ Uroš,  MAKSIMOVIĆ Vlade,  RANĐIĆ Siniša – Model za prikaz vrednosti parametara sa udaljenih stanica uz podršku Google Maps GIS-a, Zbornik radova ETRAN 2009, 53. konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Vrnjačka Banja, Srbija 15-18. jun .2009.
 7. MAKSIMOVIĆ Vlade, Jovanović Željko,  PEŠOVIĆ Uroš,  RANĐIĆ Siniša – Dinamički informacioni panel, Zbornik radova ETRAN 2009, 53. konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Vrnjačka Banja, Srbija, 15-18. jun2009.
 8. BENKIČ Karl, MALAJNER Marko, PEŠOVIĆ Uroš, ČUČEJ Žarko- Simplified OPNET node model for developing load balanced routing protocol in WSN, XVII Telecommunications Forum – TELFOR 2009, Novembar 24-26, Beograd, Srbija
 9. PEŠOVIĆ Uroš, MOHORKO Jože, BENKIČ Karl, ČUČEJ Žarko- Effect of hidden nodes in IEEE 802.15.4/ZigBee wireless sensor networks, XVII Telecommunications Forum – TELFOR 2009, Novembar 24-26, Beograd, Srbija
 10. PEŠOVIĆ Uroš,  JOVANOVIĆ Željko,  RANĐIĆ Siniša –  GPRS baziran merno-upravljački sistem, XVII Telekomunikacioni Forum – TELFOR 2009, Novembar 24-26, Beograd, Srbija
 11. MARKOVIĆ Dušan, TOMIĆ Dalibor, PEŠOVIĆ Uroš Pešovic, RANĐIĆ Siniša –  Mogućnost primene bežičnih senzorskih mreža u oblasti poljoprivrede –  XV savetovanje o Biotehnologiji, 26. mart 2010. Agronomski fakultet Čačak, Srbija
 12. PEŠOVIĆ Uroš, MOHORKO Jože, ČUČEJ Žarko – Upgraded OPEN-ZB 802.15.4 simulation model – Proceedings ELMAR-2010 : 52th International Symposium ELMAR-2010, 15-17 September 2010, Zadar, Hrvatska- Str. 281-284
 13. MOHORKO Jože, PEŠOVIĆ Uroš, PLANINŠIČ Peter, ČUČEJ Žarko – Source coding technique for energy efficient IEEE 802.15.4 wireless sensor networks – SoftCOM 2010, Split, Hrvatska
 14. JOVANOVIĆ Željko, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – Web servis i klijentska GIS aplikacija za akviziciju parametara sa udaljenih stanica- 18. Telekomunikacioni forum (TELFOR 2011), Novembar 23-25, 2010 Beograd, Srbija,  Str. 1241-1244
 15. PEŠOVIĆ Uroš, MOHORKO Jože, BENKIČ Karl, ČUČEJ Žarko – Single-hop vs. multi-hop – energy efficiency analysis in wireless sensor networks – 18. Telekomunikacioni forum (TELFOR 2011), Novembar 23-25, 2010 Beograd, Srbija, Str. 471-474
 16. MARKOVIĆ Dušan, TOMIĆ Dalibor, STEVOVIĆ Vladeta , PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – Web servisi u poljoprivredi, XVI Savetovanje o biotehnologiji, Čačak Srbija, str. 195-200
 17. PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, JOVANOVIĆ Željko, MARKOVIĆ Dušan  – Fog detection in wireless sensor network for smart roads, ECOSENSE 2011, Novi Sad, Srbija
 18. MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, JOVANOVIĆ Željko, RANĐIĆ Siniša – Monitoring system for analysis of solar energy potencial in locations intended for WSN nodes, UNITECH 2011, Gabrovo, Bugarska
 19. PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, STAMENKOVIĆ Zoran – A Wireless ECG Sensor Node Based on Huffman Data Encoder, DDECS 2011, Cottbus, Germany, 978-1-4244-9753-9
 20. PEŠOVIĆ Uroš, VUJIČIĆ Dejan, MOHORKO Jože, RANĐIĆ Siniša – Alat za analizu metapodataka u IEEE 802.15.4 bežičnim mrežama – 19. Telekomunikacioni forum (TELFOR 2011), Novembar 22-24, 2011 Beograd, Srbija, Str. 445-448
 21. MARKOVIĆ Dušan, JOVANOVIĆ Željko, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – Primena Test-Driven Development (TDD) tehnike u razvoju aplikacija i servisa pametnog pretvarača  – 19. Telekomunikacioni forum (TELFOR 2011), Novembar 22-24, 2011 Beograd, Srbija, Str. 1316-1319
 22. JOVANOVIĆ Željko, PEŠOVIĆ Uroš, MARKOVIĆ Dušan, RANĐIĆ Siniša, POPOVIĆ Ivan – SunSpot u servisno orjentisanim aplikacijama  – 19. Telekomunikacioni forum (TELFOR 2011), Novembar 22-24, 2011 Beograd, Srbija, Str. 1281-1284
 23. PEŠOVIĆ Uroš, MILANKOVIĆ Ivan, JAGODIĆ Dijana, RANĐIĆ Siniša – Model intenziteta globalnog sunčevog zračenja na horizontalnu površinu,INFOTECH 2012, 21. mart – 23. mart 2012. Jahorina, Bosna i Hercegovina
 24. MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša . „Sistem za monitoring toplotne komfornosti u radnom i životnom prostoru“. YU INFO 2012, Kopaonik, Srbija
 25. PEŠOVIĆ Uroš, JOVANOVIĆ Željko, MARKOVIĆ Dušan, RANĐIĆ Siniša  -Benchmarking performance and energy efficiency of microprocessors for wireless sensor network applications, MIPRO 2012, Opatija, Hrvatska, Page(s): 743 – 747
 26. PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša,  MARKOVIĆ Dušan – Solarni simulator za testiranje fotonaponskih sistema, ETRAN 2012, 11-14.06. Zlatibor, Srbija
 27. JOVANOVIĆ Željko, MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, „Određivanje orjentacije SunSpot-a u odnosu na gravitaciju prikupljanjem podataka po 1451 standardu“, ETRAN 2012, 11-14.06. Zlatibor, Srbija
 28. MARKOVIĆ Dušan, TOMIĆ Dalibor, STEVOVIĆ Vladeta , PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša. „Pretraga nad podacima Semantičkog Weba“. XVII Savetovanje o biotehnologiji, Agronomski fakultet u Čačku. Vol. 17(19): 541-545.
 29. PEŠOVIĆ Uroš, MARKOVIĆ Dušan, JOVANOVIĆ Željko, RANĐIĆ Siniša – System for thermal comfort monitoring in working and living environment, ICEST 2012, June 28-30 2012, Veliko Trnovo, Bugarska