Home » Istraživanja

Istraživanja

Istraživanja koja se realizuju u Laboratoriji za računarsku tehniku obuhvataju širok dijapazon fundamentalnih oblasti računarstva, kao što su:

  • Arhitektura računara
  • Operativni sistemi
  • Programski jezici
  • Računarske mreže

i primene računara u oblastima, kao što su:

  • Upravljanje sistemima
  • Komunikacije

Istraživanja se realizuju u okviru projekata koje finansira Ministarstvo za prosvetu i nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, projekata koji se realizuju kroz direktnu saradnju sa privredom i projekata finansiranih od strane Fakulteta tehničkih nauka.

Deo istraživanja se realizuje i samostalno sredstvima Laboratorije, uz značajno učešće studenata osnovnih, master i doktorskih studija. Od posebnog značaja je rad na realizaciji studentskih projekata, jer se od savremenog obrazovanja očekuje da tržištu ponudi stručnjake koji će imati visok nivo praktičnih znanja. A ona se prvenstveno mogu steći kroz učešće studenata svih nivoa visokoškolskog obrazovanja u realizaciji konkretnih poslova.