Home » Literatura » Knjige

Knjige

Orman - knjige
Knjige

Od osnivanja smo se trudili da u Laboratoriji imamo knjige iz računarske tehnike. Neke knjige su poklonili sami saradnici Laboratorije. Druge knjige smo dobili na poklon od institucija i pojedinaca sa kojima smo sarađivali proteklih godina. Na kraju neke knjige smo kupili iz sredstava dobijenih realizacijom projekata u Laboratoriji.

Pored toga što su knjige raspoložive saradnicima Laboratorije preko ove stranice želimo da i okruženje upoznamo sa čime raspolažemo. Pre svega studentima. A neki od njih su već imali prilike da iskorite tu mogućnost. Ono što sigurno nedostaje to su knjige čiji su autori saradnici Laboratorije. Ali nadamo se da će se u skoroj budućnosti i to promeniti.

Očekujemo da sadašnji studenti, ali i oni bivši iznesu svoje predloge u pogledu literature koju bi trebalo obezbediti u Laboratoriji. Mi ćemo se potruditi ih obezbedimo.

Laboratorija za računarsku tehniku

Knjige iz arhitekture i organizacija računara

1. Bell, C. G., Newell, A., „Computer Structures: Readings and Examples„, McGraw-Hill Book Company, 1971
2. Drummond E., M., „Evaluation and Measurement Technques for Digital Computer Systems„, Prentice – Hall, Inc., 1973
3. IBM System/370 Principles of Operation„, Fourth Edition, IBM, 1973
4. Enslow, H. P., ed., „Multiprocessors and Parallel Processing„, John Wiley & Sons, 1974
5. Myers, J. G., „Advances in Computer Archutecture„, John Wiley & Sons, 1978
6. Hayes, P. J., „Computer Architecture and Organization„, International Student Edition, McGraw – Hill, Inc., 1978
7. Wakerly, F. J., „Microcomputer Architecture and Programming„, I & II, John Wiley & Sons, 1981
8. Đorđević, J., „Priručnik iz Arhitekture računara„, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1995
9. Đorđević, J., „Arhitektura računara – Edukacioni računarski sistemi„, Akademska misao, Beograd, 2003
10. Stojčev, M., Nikolić, T., „Protočna obrada i skalarni RISC procesori„, Elektronski fakultet, Niš, Edicija: Osnovni udžbenici, Niš, 2012
11. Stojčev, M., Nikolić, T., „Superskalarni i VLWI procesori„, Elektronski fakultet, Niš, Edicija: Osnovni udžbenici, Niš, 2012
12. Stojčev, M., Milovanović, E., Nikolić, T., „Višeprocesorski sistemi na čipu„, Elektronski fakultet, Niš, Edicija: Osnovni udžbenici, Niš, 2012

Knjige iz operativnih sistema

1. Per Brinch Hansen, „Operating System Principles„, Prentice Hall, 1973
2. Madnick, S., „Operating Systems„, McGraw – Hill, Inc., 1974
3. Shaw, C. A., „The Logical Design of Operating System„, Prentice-Hall, Inc., 1974
4. Jelić, Z., „UNIX – Vodič za korisnike„, Institut za nuklearne nauke „Boris Kidrič“, Vinča, Centar za permanentno obrazovanje, Beograd, 1990

Knjige iz računara i digitalnih sistema

1. Ferrari, D., „Computer Systems Performance Evaluation„, Prentice – Hall, Inc., 1978
2. Garret, H. P., „Analog Systems for Microprocessors and Minicomputers„, Reston Publishing Company, Inc., Prentice Hall Company, 1978
3. Ferrari, D., „Computer System Performance Evaluation„, Prentice-Hall, Inc., 1978
4. Longbottom, R., „Computer System Reliability„, John Wiley & Sons, 1980
5. Ercegovac, M., Lang., T., „Digital Systems and Hardware/firmware Algorithms„, John Wiley & Sons, 1985
6. Matić, N., Andrić, D., „PIC mikrokontroleri„, MikroElektronika, Beograd, 2000
7. Matić, N., „Uvod u industrijske PLC kontrolere„, mikroElektronika, Beograd, 2001
8. Ranđić, S., Radojičić, M., „Osnovi kompjuterske tehnologije„, 4. izdanje, ICIM, Kruševac, 2001
9. Gavrić, Z., Ranđić, S., „INTERNET Osnove rada„, ICIM, Kruševac, 2001

Knjige iz programskih jezika i programiranja

1. Myers, J. G., „Software Reliability: Principles and Practices„, John Wiley & Sons, 1976
2. Kernighan, W. B., Ritchie, M. D., „The C Programming Language„, Prentice-Hall Inc., 1978
3. Proceedings of Symposium on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems„, Palo Alto, California, ACM, 1982
4. Tutorial on Advaced Microprocessors and High – Level Languages Computer Architecture„, ed. Veljko Milutinović, IEEE Computer Society, 1986
5. Hyvonen, E., Seppanen, J., „LISP – Mailma„, I & II, Kirjayhtyma, Helsinki, 1986
6. Code View and Utilities – Software Development Tools„, Microsoft, 1987
7. Dujmović, J., „Programski jezici i metode programiranja“ Osnovne veštine programiranja, Naučna knjiga, Beograd, 1990
8. Đorđević, D., Trifković S., „Visual Basic – programiranje kroz primer„, M&G Inženjering, Beograd, 1995
9. Halverson, M., „Microsoft Visual Basic 6.0„, Priručnik za samostalnu obuku programera, Microsoft Press, CET, Beograd, 1998
10. Lemay, L., Cadenhead, R., „Naučite JAVA 1.2„, SAMS Publishing, 1998
11. Knuth, E. D., „The Art of Computer Programming: Fascicle 1 – MMIX„, Addison-Wesley, 1999
12. Smith, C., Amundsen, M., „Visual Basic 6„, Programiranje baza podataka, SAMS publishing, Kompjuter biblioteka, Čačak, 1999
13. Ranđić, S., „Programiranje kroz aplikativne programe„, ICIM, Kruševac, 2001
14. Ikodinović, I., Jovanović, Z., „Konkurentno programiranje – Teorijske osnove sa zbirkom zadataka„, Akademska misao, Beograd, 2004
15. Radivojević Zaharije, Ikodinović, I., Jovanović, Z., „Konkurentno i distribuirano programiranje„, Akademska misao, Beograd, 2008

Knjige iz elektrotehnike i elektronike

1. Duduković, P., Đekić, M., „Električna merenja„, Naučna knjiga, Beograd, 1991
2. Krneta, R., Acović, M., Dostanić, A., „Signali i sistemi“ Sa MatLab primerima, Tehnički fakultet, Čačak, 2007

Knjige iz projektovanja digitalnih sistema

1. Vraneš, P., Ranđić, S., Simić, D., Marković, P., „Uvod u projektovanje VLSI kola„, Institut „Mihajlo Pupin“, Beograd, Nauka, Beograd, 1995
2. Oklobdzija G. Vojin, ed., „Digital Design and Applications„, The Computer Engineering Handbook, Second Edition, CRC Press, 2008
3. Oklobdzija G. Vojin, ed., „Digital Design and Fabrication„, The Computer Engineering Handbook, Second Edition, CRC Press, 2008
4. Petrović, M., Smiljanić, A., „Programiranje Alterinih FPGA čipova„, Akademska misao, Beograd, 2008

Knjige iz mašinstva

1. Ćurčić, S., Pantelić, T., „Logistički sistemi„, Tehnički fakultet, Čačak, 2005
2. Slavković, R., Milićević, I., „Programsko upravljanje mašinama – Programiranje mašina alatki sa primerima“, Tehnički fakultet, Čačak, 2010
3. Slavković, R., Dučić, N., „CAD/CAM Tehnologije – Programiranje CNC mašina primenom Pro/Engineer – a„, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, 2012
4. Slavković, R., Dučić, N., „CAD/CAM Tehnologije – Programiranje CNC mašina primenom Pro/Engineer – a„, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, 2012

Knjige iz pedagogije i metodike

1. Mijailović, S., „Savremena nastava računarstva i informatike – Ugledni primer„, SaTCIP, Vrnjačka Banja, 2012

 

Neke knjige smo pozajmili i iz Biblioteke Fakulteta. Pogotovu one koje prevazilaze potrebe studenata osnovnih studija. A istraživačima u Laboratoriji i studentima doktorskih studija i te kako mogu da budu od koristi.

Knjige iz Biblioteke Fakulteta

1. Schildt Herbert, „Java – kompletan priručnik„, Mikro knjiga, Beograd, 2012 – Original McGraw-Hill, 2011
2. Kraus Laslo, „Rešeni zadaci iz programskog jezika Java„, 3. izdanje, Akademska misao, Beograd, 2012
3. Gauchat, J. D., „HTML 5 CSS3 i JavaScript„, Mikro knjiga, Beograd, 2014 – Original Marcombo S.A., 2012
4. Welling Luke, Thomson Laura, „PHP i MySQL: Razvoj aplikacija za Web„, Mikro knjiga, Beograd, 2009 – Original Addison – Wesley, 2009
5. Mogin Pavle, „Strukture podataka i organizacija datoteka„, 3. izdanje, Računarski fakultet, CET, Beograd, 2008
6. Liberty Jesse, „Programiranje na jeziku C#„, Mikro knjiga, Beograd, 2007 – Original O’Reilly, 2005
7. Dawson Michael, „Python: Uvod u programiranje„, Mikro knjiga, Beograd, 2010 – Original Course Technology, 2007
8. Riel J. Arthur, „Heuristike objektno – orijentisanog dizajna„, CET, Beograd, 2003 – Original Addison – Wesley Longman, 1996
9. Fowler Martin i dr., „Refaktorisanje – poboljšanje dizajna postojećeg koda„, CET, Beograd, 2003 – Original Addison – Wesley, 2000
10. Russel Stuart, Norvig Peter, „Veštačka inteligencija – savremeni pristup„, Računarski fakultet, CET, Beograd, 2011 – Original Pearson Educatuin, 2010
11. Živković Dejan, „Osnove dizajna i analize algoritama„, Računarski fakultet, CET, Beograd, 2007
12. Tomašević Milo, „Algoritmi i strukture podataka„, Akademska misao, Beograd, 2008