Home » Nastava » Osnovne studije » Studentski projekti

Studentski projekti

Obrazovna praksa je pokazala da studentima tehnike nedostaju praktična znanja, naročito iz oblasti kojom će se konkretno baviti tokom rada. U slučaju računarske tehnike to se odnosi na znanja potrebna za rešavanje  problema kako iz oblasti hardvera tako i softvera. Studentski projekti su direktan način da steknu praktična znanja tokom studija. Shodno tome na ovoj stranici će biti predstavljeni projektni zadaci. Studenti rešavanjem ovih zadataka sticaće praktična znanja iz različitih oblasti računarstva. U principu i sami studenti mogu da predlože zadatke koje bi želeli da realizuju preko odgovarajućeg praktičnog projekta. Za rešavanje postavljenih zadatak studentima će na raspolaganju biti kadrovski i materijalni resursi Laboratorije za računarsku tehniku. Pri definisanju zadataka vodiće se računa da oni budu dimenzionisani prema nivou stečenih teorijskih znanja u prethodnom periodu školovanja.

U opštem slučaju teme za projekte vezane su za sledeće oblasti:

 • Arhitekture i organizacije računara
 • Operativnih sistema
 • Računarskih mreža
 • Mikrokontrolerskih sistema
 • Projektovanja digitalnih sistema
 • Upravljačkih računarskih sistema

Realizacija projekata

Savremeni digitalni sistemi se mogu realizovati kao računarski podržani sistem. Shodno tome projekat može biti hardverskog ili softverskog tipa. Zahvaljujući tome u okviru projekta treba dati rešenje određenog hardvera ili odgovarajuće softverske podrške. To znači da će većina projekata biti multidisciplinarna i po pravilu će zahtevati timski rad. Tj. rešavanje zadatka biće aktivnost tima studenata. Broj studenata uključenih u tim zavisiće od složenosti projekta koji treba realizovati. Pri tome rešenje koje će biti dato na kraju projekta može da bude predstavljeno kao:

 • Opis hardvera koji treba realizovati sa svom potrebnom dokumentacijom, koja obuhvata:
  • kratak osvrt na teorijske osnove problema u okviru koga se projektuje hardver.
  • prikaz projektnog zadatka i idejnog rešenja po kome se pristupilo projektovanju.
  • kratak osvrt na principe na bazi kojih se pristupilo projektovanju.
  • električnu šemu i opis rada projektovanog uređaja.
 • Opis hradvera koji je realizovan. Opis uključuje odgovarajuću tehničku dokumentaciju. Dokumentacija treba da sadrži sve elemente kojima se opisuje realizacija i način korišćenja realizovanog uređaja.
 • Opis softvera koji podržava rad određenog elektronskog uređaja. Pri tome softver može biti realizovan kao simulacioni model, korišćenjem odgovarajućih softverskih alata. Ili kao aplikativno rešenje koje se može izvršavati na konkretnom hardveru.
 • Opis softvera koji je realizovan za rešavanje postavljenog zadatka, uključujući i kratko uputstvo za korišćenje realizovanog porograma.

Studentski projekti – Predstavljanje projekta

Svaki projekat treba da prati odgovarajuća tehničke dokumentacije koja treba da dostupna na kraju projekta. Takođe, potrebno je napraviti kratak tekstualni prikaz projekta, obima 1,5 do 2 stranice teksta u PDF formatu. Ovaj prikaz će biti postavljen na portalu Laboratorije za računarsku tehniku. Na bazi tih prikaza, i uvid u kompletnu tehničku dokumentaciju projektanti će na kraju školske godine izabrati najbolji projekat. Projektanti koji samostalno predlože ideju za projekat učestvovaće u takmičenju za najbolju studentsku ideju na nivou Laboratorije za računarsku tehniku. Takođe, razmotriće se mogućnost da najbolje projektne ideje konkurišu na odgovarajućim takmičenjima na nivou Univerziteta u Kragujevcu.