Home » Predmeti – osnovne studije

Predmeti – osnovne studije

Na ovoj stranici biće predstavljeni sadržaji predmeta na osnovnim studija Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, modul Računarsko inženjerstvo/Computer Engineering.

Računarsko inženjerstvo

 Osnovne studije Bachelor of Sciences
Uvod u programiranje Introduction to Programming
Osnovi računarske tehnike I Fundamentals of Computer Science 1
Osnovi računarske tehnike II Fundamentals of Computer Science 2
Softverski alati Software Tools
Arhitektura računara Computer Architecture
Programski jezici Programming Languages
Signali i sistemi Signals and Systems
Praktikum iz arhitekture računara Practicum in Computer Architecture
Praktikum iz programskih jezika Practicum in Programming Languages
Organizacija računarskih sistema Organization of Computer Systems
Objektno orijentisano programiranje Object-oriented Programming
Operativni sistemi Operating Systems
Mikrokontrolerski sistemi Microcontroller Systems
Računarske telekomunikacije i mreže Computer Telecommunications and Networks
Projektovanje digitalnih sistema Digital System Design
Baze podataka Databases
Softversko inženjerstvo Software Engineering
Paralelni računarski sistemi Parallel Computer Systems
Biomedicinski inženjering Biomedical Engineering
Projektovanje VLSI sistema VLSI System Design
Upravljački računarski sistemi Computer Control Systems
Performanse i pouzdanost računara Performance and Reliability of Computers
Zaštita podataka Data Protection
Internet programiranje Internet Programming