Home » Istraživački projekat – MPNTR TR32043

Istraživački projekat – MPNTR TR32043

“Razvoj i modelovanje energetsko efikasnih, adaptibilnih, višeprocesorskih i višesenzorskih elektronskih sistema male snage”

U oblasti razvoja namenskih (engl. embedded) elektronskih sistema male snage postoje težnje za povećanjem energetske efikasnosti, omogućavanjem međusobne komunikacije uređaja u jednoj mreži ili u složenijem uređaju, te povezivanjem sa drugim komunikacionim mrežama. Potrošnja energije raste sa intenziviranjem obrade informacija u uređaju i komunikacije između uređaja. Zbog stalnog rasta broja uređaja i njihove gustine u prostoru, neophodna energetski efikasna komunikacija čime se smanjuje ukupna potrošnja energije. Imajući u vidu ove zahteve i potrebu za njihovim zadovoljenjem, razvojni projekti na ovu temu su 

Komunikacijom i programabilnom osnovom elemenata sistema omogućava se automatizovana rekonfiguracija sistema. Na taj način se obezbeđuje da sistem poseduje raznovrsne funkcije. Postižu se uštede u vremenu razvoja. Na kraju ostvaruje se ušteda u potrošnji energije, koja je posledica fleksibilne strukture. Fokus ovog projekta su višeprocesorski (VPS) i višesenzorski sistemi (VSS) male snage. U sistemu treba da bude obezbeđeno umrežavanje žičnim ili bežičnim vezama. Kao i mogućnost rekonfiguracije i optimizacije odnosa performansi i potrošnje energije

Ovaj projekt je finansiran od strane Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj u okviru programa tehnološkog razvoja. Broj projekta je TR32043 (Period realizacije 2011 – 2014. godina). U okviru ovog projekta u Laboratoriji za računarsku tehniku sprovedena su sledeća istraživanja:

REZULTATI  ISTRAŽIVANJA U 2012. GODINI

Tokom 2012. godine u okviru istraživanja na projektu TR32043 ostvareni su sledeći rezultati:

TEHNIČKA REŠENJA
 1. “Bežična agrometeorološka stanica” – Interni izveštaj 
 2. “Modularni IEEE 1451 pametni pretvarač/mrežni distributer” – Interni izveštaj 
 3. “Sistem za određivanje verovatnoće greške pri bežičnom prenosu” – Interni izveštaj 
 4. “Sistem za monitoring toplotne komfornosti u radnom i životnom prostoru” – Interni izveštaj 
 5. “Sistem za praćenje parametara u fotonaponskim sistemima” – Interni izveštaj 
INTERNI IZVEŠTAJI
 1. Pametni merni pretvarači 
OBJAVLJENI RADOVI
 1. PEŠOVIĆ Uroš, JOVANOVIĆ Željko, MARKOVIĆ Dušan, RANĐIĆ Siniša  – Benchmarking performance and energy efficiency of microprocessors for wireless sensor network applications, MIPRO 2012, Opatija, Hrvatska, Page(s): 743 – 747
 2. JOVANOVIĆ Željko, MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, Određivanje orjentacije SunSpot-a u odnosu na gravitaciju prikupljanjem podataka po 1451 standardu, ETRAN 2012, 11-14.06. Zlatibor, Srbija
 3. PEŠOVIĆ Uroš, MARKOVIĆ Dušan, JOVANOVIĆ Željko, RANĐIĆ Siniša, System for thermal comfort monitoring in working and living environment, ICEST 2012, June 28-30 2012, Veliko Trnovo, Bugarska
 4. MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, JOVANOVIĆ Željko, RANĐIĆ Siniša, Test – driven development of IEEE 1451 Transducer Services and Application, Telfor Journal, vol. 4, br. 1, str. 60 – 65, 2012
 5. PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, STAMENKOVIĆ Zoran, “Customized hardware platform for wireless sensor networks in agricultural applications”, SENSIG 2012, Malta
 6. MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, “Specifikacija TEDSa KOD IEEE 1451.0 pametnih pretvarača”, XX Telekomunikacioni forum (TELFOR 2012), Beograd, 20. – 22. novembar 2012., str. 1532–1535.
 7. JOVANOVIĆ Željko, “Izrada WEB servisa za pružanje podataka sa mBad baziranog NCAP“, TELFOR 2012. Beograd, Srbija, Novembar 2012

REZULTATI ISTRAŽIVANJA U 2013. GODINI

Tokom 2013. godine u okviru istraživanja na projektu TR32043 ostvareni su sledeći rezultati:

OBJAVLJENI RADOVI
 1. DIKOVIĆ Dušan, ŠIPETIĆ DEJAN, TATOVIĆ Nikola, TOMIĆ Milan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, „IEEE 802.15.4 – GSM/GPRS mrežni prenosnik„, 57. konferencija za ETRAN 2013, 3 – 6. juna 2013., Zlatibor, Srbija
 2. SMILJAKOVIĆ Vladimir, RANĐIĆ Siniša, PEŠOVIĆ Uroš, „Environmental wireless sensor Node„, iCEST 2013, Ohrid, Macedonia, 26-29 June 2013, pp. 58 – 60
 3. MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, GLIŠIĆ Ivan, „Wireless information system for frost detection in orchades„, Acta Agriculturae Serbica, 2013, 18(36), pp. 179 – 186
 4. MARKOVIĆ Dušan, KOPRIVICA Ranko, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, VELJKOVIĆ Biljana, „Nadgledanje solarnih sistema za navodnjavanje„, Traktori i pogonske mašine, 2013, 18(3), str. 112 – 117
 5. MARKOVIĆ Dušan, TOMIĆ Dalibor, STEVOVIĆ Vladeta, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, „Praćenje intenziteta svetlosnog zračenja u biljnoj proizvodnji„, XVIII Savetovanje o biotehnologiji, Agronomski fakultet, Čačak, Vol. 18(20)
 6. MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, „Estimation of Solar Radiation Intensity Based on GPS and Cloud Conditions Using Mobile Applications„, UNITECH 2013, Gabrovo, Bulgaria 22-23 November 2013
 7. ŠIPETIĆ Dеjan, DIKOVIĆ Dušan, TATOVIĆ Nikola, TOMIĆ Milan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – “IEEE 802.15.4 – GSM/GPRS mrežni prenosnik”, Zbornik radova 57. konferencije ETRAN, Zlatibor, 3 – 6. juna 2013.
 8. JAGODIĆ Dijana, VUJIČIĆ Dejan, Pešović Uroš, RANĐIĆ Siniša, „Hardversko – softverska platforma za identifikaciju objekata u IEEE 802.15.4 bežičnim senzorskim mrežama„, 21. Telekomunikacioni forum (TELFOR), Beograd, Novembar 2013

REZULTATI ISTRAŽIVANJA U 2014. GODINI

Tokom 2014. godine saradnici Fakulteta tehničkih nauka, koji učestvuju u realizaciji Projekta TR32043, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavili su sledeće radove:

OBJAVLJENI RADOVI

 1. Marković, D., Pavlović, R., Pešović, U., Ranđić, S., “System for Monitoring Microclimate Conditions in Greenhouse“, Acta Agriculturae Serbica, Vol. XIX, No. 38 (2014), pp. 105 – 114, ISSN: 0354-9542 (M52)
 2. Pešović, U., Đurašević, S., Marković, D., “SMS Shepherd“, Acta Agriculturae Serbica, Vol. XIX, No. 38 (2014), pp. 105 – 114, ISSN: 0354-9542 (M52)
 3. Jovanović, Ž., Blagojević, M., Urošević, V., “Mining Location in Geographic Information System Using Neural Network“, 4th International Conference on Information Society and Technology (ICIST 2014), 3 – 6 March 2014, pp. 428 – 431, Kopaonik, Serbia, ISBN: 978-86-85525-14-8 (M33)
 4. Marković, D., Rakonjac S., Koprivica, R., Pešović, U., Ranđić, S., “Nadgledanje mikroklimatskih parametara i regulisawe životnih uslova na farmi“, Traktori i pogonske mašine, Vol. 19, No. 5 (2014), str. 25 – 30, ISSN: 0354-9496, UDC: 629.06 (M51)
 5. Marković, D., Tomić, D., Stevović, V., Pešović, U., Ranđić, S., “Mobilna aplikacija za proračun intenziteta sunčevog zračenja i njena primena u poljoprivredi“, XIX Savetovanje o biotehnologiji 2014, Vol. 19 (21), 2014, str. 111 – 116, ISBN: 978-86-87611-31-3 (M63)
 6. Maksimović, V., Acović, M., Pešović, U., Ranđić, S., “FPGA realizacija inteligentnih senzora“, 58. konferencija ETRAN (2014), Vrnjačka Banja, 2 – 5. jun 2014., str. RT4.5.1 – RT4.5.5, ISBN: 978-86-80509-70-9 (M63)
 7. Jovanović, Ž., “Sistem za obradu kontinualnih tokova podataka sa pokretnih senzorskih objekata“, 58. konferencija ETRAN (2014), Vrnjačka Banja, 2 – 5. juna 2014. godine, str. RT6.3.1 – RT6.3.4, ISBN: 978-86-80509-70-9 (M63)
 8. Pešović, U., Gleich, D., Planinšič, P., “Chip error probability in IEEE 802.15.4 wireless networks“, 23rd International Electrotechnical and Computer Science Conference – ERK 2014, Portorož, Slovenija, 22 – 24 September 2014, pp. 65 – 68, ISSN: 1581-4572 (M33)
 9. Jovanović, Ž., Pešović, U., Marković, D., Ranđić, S., “Data Stream Management System Verification with Data Stream Simulator“, UNITECH, 22 – 23 November 2014, Gabrovo, Bulgaria, II-329 – 332, ISSN: 1313-230X (M33)
 10. Pešović, U., Vujičić, D., Anđelić, J., Ranđić, S., “An approach to realization of protocol architecture in wireless sensor networks“, UNITECH, 22 – 23 November 2014, Gabrovo, Bulgaria pp. II-154 – 157, ISSN: 1313-230X (M33)
 11. Marković, D., Pešović, U., Ranđić, S., “Koncept prenosa podataka kod uređaja zasnovanih na CC430F5137 mikrokontroleru prema IEEE 1451.0 standardu“, 22. TELFOR (2014), Beograd, 25 – 27. novembar 2014. godine, str. 713 – 716, ISBN: 978-1-4799-6190-0 (M63)
 12. Jagodić, D., Vujičić, D., Pešović U., Ranđić, S., “Koncept protoniti kod embedded sistema“, 22. TELFOR (2014), Beograd, 25 – 27. novembar 2014., str, 979 – 982, ISBN: 978-1-4799-6190-0 (M63)

TEHNIČKA REŠENJA

 1. „Klijent – server sistem za geografsko obeležavanje objekata“
 2.  „SMS pastir
 3. „Bežična senzorska mreža za praćenje mikroklimatskih parametara u plastenicima“ 

REZULTATI ISTRAŽIVANJA U 2015. GODINI

Tokom 2015. godine u okviru istraživanja na projektu TR32043 ostvareni su sledeći rezultati:

OBJAVLJENI RADOVI

 1. MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, JOVANOVIĆ Željko, „Mobilni sistem za određivanje pozicije životinja na otvorenom ruralnom području„, 59. konferencija za ETRAN 2015, Srebrno Jezero, 8. do 11. juna 2015. godine, ISBN 978-86-80509-72-3, str. RT4.6 1-6
 2. PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, „Napajanje bežičnih senzorskih uređaja pomoću fotonaponskih panela i superkondenzatora„, 59. konferencija za ETRAN 2015, Srebrno Jezero, 8. do 11. juna 2015. godine, ISBN 978-86-80509-72-3, str. EL1.5 1-4
 3. MARKOVIĆ Dušan, RAKONJAC Simeon, KOPRIVICA Ranko, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, “Appliance of IoT in monitoring and controlling of agricultural production”, Acta Agriculturae Serbica, vol. XX, 40(2015), str.179-1861
 4. MARKOVIĆ Dušan, TOMIĆ Dalibor, STEVOVIĆ Vladeta, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, “Primena sensor web koncepta u poljoprivredi“, XX Savetovanje o biotehnologiji, Čačak, Vol. 20. (22), pp. 77-82, 2015.
 5. JOVANOVIĆ Željko, „Data Stream Management System for Moving Sensor Object Data„, Sеrbian Journal of Electrical Engineering, SJEE 2015, Vol. 12, No. 1, February 2015, DOI: 10.2298/SJEE1501117J
 6. JOVANOVIĆ Željko, „Prepoznavanje tipa fizičke aktivnosti analizom vrednosti sa troosnog akcelerometra„, ETRAN 2015, Srebrno jezero, Srbija, Jun 2015

TEHNIČKA REŠENJA

 1.   „Koherentni IEEE 802.15.4 radio prijemnik zasnovan na softverskom radiju
 2.   „Merenje vibro udobnosti vozila

REZULTATI ISTRAŽIVANJA U 2016., 2017., 2018. I 2019. GODINI

Posle četvrogodišnjeg projektnog perioda u kome su saradnici Laboratorije za računarsku tehniku učestvovali u realizaciji projekta TR42043 došlo je do produžetku njegove realizacije i tokom 2016., 2017., 2018. i 2019. godine. Tokom tih godina u okviru istraživanja na projektu TR32043 ostvareni su sledeći rezultati:

OBJAVLJENI RADOVI

 1. MARKOVIĆ, Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ, Siniša, „Model uređaja sa RFID podrškom za kontrolu pristupa u okviru IoT koncepta„, Konferencija YUINFO 2016,  28. februar – 2. mart 2016., Kopaonik, Srbija, str. 115 – 119
 2. MARKOVIĆ Dušan, VUJIČIĆ Dejan, JOVANOVIĆ Željko, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, JAGODIĆ Dijana, „Concept of IoT System for Monitoring Conditions of Thermal Comfort„, International Scientific Conference UNITECH 2016, 18 – 19 November 2016, Gabrovo, Bulgaria, pp. II-360 – II-365
 3. MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, ĐURAŠEVIĆ Slađana, RANĐIĆ Siniša, „Decision Support System for Temperature Monitoring in Beehives„, Acta Agriculturae Serbica, Vol. XXI, 42(2016), str. 179 – 186
 4. PEŠOVIĆ Uroš, MARKOVIĆ Dušan, ĐURAŠEVIĆ Slađana, KOPRIVICA Ranko, RANĐIĆ Siniša – “Sistem za praćenje kretanja grla u pašnjačkom načinu uzgoja”, Savremena poljoprivredna tehnika ISSN 0350-2953, vol. 42, broj 1, 2016.
 5. STAMENKOVIĆ, Zoran, RANĐIĆ, Siniša, SANTAMARIJA, Ignacio, PEŠOVIĆ, Uroš, PANIĆ, Goran, TANASKOVIĆ, Snežana, „Advanced Wireless Sensor Nodes and networks for Agricultural Applications„, TELFOR 2016, Belgrade, Serbia, 22. – 23. november 2016., Invated Paper
 6. MARKOVIĆ D., TOMIĆ D., TANASKOVIĆ S., STEVOVIĆ V., PEŠOVIĆ U., RANĐIĆ S., “Razvoj monitoring sistema u poljoprivredi“, Zbornik radova XXII Savetovanja o Biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Agronomski fakultet u Čačku, 10.-11. mart 2017, 22 (25): 755-760. ISBN 978-86- 87611-48- 1
 7. VUJIČIĆ, Dejan, JOVANOVIĆ, Željko, JAGODIĆ, Dijana, PAVLOVIĆ, Rade, MITROVIĆ, Nebojša, RANĐIĆ, Siniša, “An IoT System for Monitoring Environmental Conditions and Orientation of the Telescope“, UNITECH 2017, International Scientific Conference 17 – 18 November 2017, Gabrovo, Bulgaria, pp. II-159 – II-162, ISSN 1313-230X
 8. VUJIČIĆ, D., JAGODIĆ, D., JOVANOVIĆ, Ž., RANĐIĆ, S., “Integracija Particle Photon IoT uređaja sa Google Cloud platformom“, 52. konferencija ETRAN, Palić, 11. – 14. juna 2018. godine, Sekcija RT5
 9. MARKOVIĆ, D., TOMIĆ, D., STEVOVIĆ, V., PEŠOVIĆ, U., VUJIČIĆ, D., RANĐIĆ, S., GSM/GPRS posredni uređaj za prenos pofataka u okviru koncepta IoT sistema“, XXIV Savetovanje o biotehnologiji, 15. – 16. marta 2019., Agronomski fakultet, Čačak, Srbija, str. 277 – 282
 10. ĐURAŠEVIĆ, S., PEŠOVIĆ, U., “Chanel Selection in 2.4GHz Band for IEEE 802.15.4 Networks”, 54th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Ohrid, North Macedonia, 27 – 29 June 2019
 11. VUJIČIĆ, D., MARKOVIĆ, D., RANĐIĆ, S., “IoT System for Monitoring Conditions in the Human Environment”, 54th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Ohrid, North Macedonia, 27 – 29 June 2019

TEHNIČKA REŠENJA

 1.  „Hardversko – softverski sistem za određivanje orijentacije teleskopa

Pored navedenih radova u okviru ovoga projekta realizovana su i tri Tehnička rešenja. O realizovanim tehničkim rešenjima detaljnije se može videti na stranici Tehnička rešenja

Comments are closed.