Home » TFaComin Procesor

TFaComin Procesor

Arhitektura TFaComin procesora

Koristeći arhitekturu TFaCo procesora izvršena je specifikacija arhitekture novog procesora koji je dobio ime TFaComin. Ovaj procesor ima instrukciju dužine 15 bita, od kojih 4 bita definišu operaciju, a 12 bitova predstavlja adresni deo instrukcije. Dužina procesorske reči je 16 bita, a istu dužinu ima i memorijska reč. Arhitektura ovog procesora odgovara akumulatorskoj mašini pa su instrukcije jednoadresne. Omogućeno je:

 • Direktno memorijsko adresiranje
 • Neposredno adresiranje

Skup operacija koje procesor može da izvrši je:

 1. HALT – Zaustavljanje programa
 2. LI – Punjenje akumulatora neposrednim operandom
 3. LOAD – Punjenje akumulatora podatkom iz memorije
 4. STORE – Pamćenje sadržaja akumulatora u memoriji
 5. ADD – Sabiranje
 6. SUB – Oduzimanje
 7. NOT – Logička negacija
 8. OR – Logičko ILI
 9. AND – Logičko I
 10. XOR – Ekskluzivno ILI
 11. IN – Punjenje akumulatora podatkom iz I/O uređaja
 12. OUT – Slanje podatka u I/O uređaj
 13. JZ – Skok ako je rezultat nula
 14. JN – Skok ako je rezultat negativan
 15. JC – Skok ako postoji prenos
 16. JMP – Bezuslovni skok

Kompletna specifikacija arhitekture procesora data je u datoteci Specifikacija arhitekture procesora[PDF].

Asembler procesora

U okviru diplomskog rada Ilije Damjanovića, 2009. godine realizovan je asembler za razmatrani procesor. Tekst diplomskog rada dat je u datoteci Asembler procesora“ [PDF]Za realizaciju asemblera korišćen je Visual Basic iz programskog paketa MS Visual Studio 6.0.

tfacomin
Glavni prozor asemblera procesora TFaComin


Kasnije, 2014. godine asistent Dejan Vujičić je ovaj asembler realizovao u C# programskom jeziku. Na kraju 2016. godine u okviru svoga diplomskog rada Aleksandra Jovanović je realizovala ovaj asembler u JAVA programskom jeziku, kao WEB aplikaciju. Tekst ovog diplomskog rada dat je u datoteci „WEB bazirani asembler“ [PDF].

ftn_edu
Izgled glavnog prozora asemblera – WEB verzija