Home » dr Uroš Pešović

dr Uroš Pešović

dr Uroš Pešović, docent

Uža naučna oblast: Računarska tehnika

uroš pešović

Institucija: Fakultet tehničkih nauka u Čačku

Adresa: Svetog Save 65, 32000 Čačak, Srbija

Broj kabineta: 022

Telefon: +381/32-302-721

Email: uros.pesovic@ftn.kg.ac.rs, pesovic@yahoo.com

Uroš Pešović – Biografija

Uroš Pešović je rođen 27. oktobra 1982. godine u Čačku. Završio je osnovnu školu “Milica Pavlović” kao nosilac Vukove diplome. Nakon osnovne upisuje srednju Tehničku školu u Čačku, smer elektrotehničar automatike. Srednju školu završava 2001. godine kao nosilac Vukove diplome. Posle srednje škole upisuje studije na Tehničkom fakultetu u Čačku, na smeru računarska tehnika. Studije na Tehničkom fakultetu završava 2006. godine, odbranom diplomskog rada “Web bazirano upravljanje objektima” pod mentorstvom prof. dr Siniše Ranđića. Studije završava sa prosečnom ocenom 9,03 i kao najbolji student u generaciji dobija nagradu “Milivoje Urošević“. Tokom osnovnih studija u par navrata bio je stipendista fonda za Mlade talente Ministarstva za obrazovanje i sport. U poslednjoj godini osnovnih studija dobio je stipendiju za stručnu praksu u zemljama Evropske Unije. Praksu je u periodu od decembara 2006. do januara 2007. godine obavio na Fakultetu za elektrotehniku, računarstvo i informatiku, Univerziteta u Mariboru u Republici Sloveniji.

U oktobru 2007. godine započinje magistarske studije na Fakultetu za Elektrotehniku, računarstvo i informatiku, Univerziteta u Mariboru na smeru Telekomunikacije. Magistarske studije završava u februaru 2010. godine, odbranom magistarske teze “Hidden node avoidance mechanism for IEEE 802.15.4 wireless sensor networks” pod mentorstvom prof. dr Žarka Čučeja.  Po završenim magistarskim studijama upisuje doktorske studije na istom fakultetu. Studije je završio 30. septembra 2016. godine odbranom doktorske disertacije pod nazivom “Error probability model for IEEE 802.15.4 wireless transmission with co-channel interference and background noise” pod mentorstvom dr Petera Planinšiča. Nakon nostrifikacje diplome, izabran je u zvanje docenta, 12. septembra 2018. godine.

Nastavna delatnost

Uroš Pešović angažovan je na izvođenju nastave na osnovnim studijama na sledećim predmetima:

 1. Arhitektura računara
 2. Organizacija računarskih sistema
 3. Mikrokontrolerski sistemi
 4. Račuanrske telekomunikacije i mreže
 5. Projektovanje digitalnih sistema
 6. Paralelni računarski sistemi
 7. Projektovanje VLSI sistema
 8. Upravljački računarski sistemi
 9. Performanse i pouzdanost računara

Uroš Pešović angažovan je na izvođenju vežbi na master studijama na sledećim predmetima:

 1. Hardversko-softversko projektovanje
 2. Inteligentni senzori
 3. Industrijske komunikacione mreže

Istraživačka delatnost

 1. Bežične senzorske mreže
 2. Mikrokontroleri i embedded sistemi
 3. FPGA i VHDL
 4. Industrijska automatizacija i industrijske komunikacione mreže

Publikacije

Monografije

 1. PEŠOVIĆ Uroš – Doktorska disertacija: “Error probability model for IEEE 802.15.4 wireless transmission with co-channel interference and background noise”, Septembar 2016, Fakultet za elektrotehniku, računarstvo i informatiku, Univerzitet u Mariboru, Slovenija, UDK: 519.24:621.391.822(043.2), 2016.
 2. PEŠOVIĆ Uroš – Magistarska teza: Hidden node avoidance mechanism for IEEE 802.15.4/ZigBee wireless sensor networks, Februar 2010, Fakultet za elektrotehniku, računarstvo i informatiku, Univerzitet u Mariboru, Slovenija, UDK: 004.451.6:[621.397.12:681.586], 2010.

Radovi u časopisu na SCI listi M21-M23

 1. PEŠOVIĆ Uroš, MOHORKO Jože, RANĐIĆ Siniša, ČUČEJ Žarko – “Hidden node avoidance mechanism for IEEE 802.15.4 wireless sensor networks”, MIDEM Journal of Microelectronics, Electronic Components and Materials, Vol. 43, No. 1(2013), pp 14–21
 2. PEŠOVIĆ Uroš, PLANINŠIČ Peter, – “Error Probability Model for IEEE 802.15.4 Wireless Communication”, Journal of Circuits, Systems and Computers, World Scientific, vol. 25, no. 11, pp. 1650135-1 – 1650135-19, issn: 0218-1266, 2016.
 3. PEŠOVIĆ Uroš, PLANINŠIČ, Peter, – “Error probability model for IEEE 802.15.4 wireless communication in the presence of co-channel interference”. Physical communication, ISSN 1874-4907. [Print ed.], Dec. 2017, vol. 25, part 1, str. 43-53,

Radovi u časopisima van SCI liste M51-M52

 1. PEŠOVIĆ Uroš, PEULIĆ Aleksandar, ČUČEJ Žarko – MAC protocols for wireless sensor networks, Elektrotehniški vestnik, Ljubljana, Slovenija – ISSN 0013-5852. – Letn. 75, št. 1/2 (2008), str. 50-55.
 2. RANĐIĆ Siniša, PEŠOVIĆ Uroš., MARKOVIĆ Dušan, TANASKOVIĆ Snežana – Primena informaciono – komunikacionih tehnologija u oblasti zaštite biljaka, Biljni lekar  vol. 40, br. 2-3, 2012, str. 123-132
 3. MARKOVIĆ Dušan, GLIŠIĆ Ivan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – Wireless information system for frost detection in orchards, Acta Agriculturae Serbica, vol. XVIII, No. 36, 2013, pp. 179 – 186, 2012,
 4. MARKOVIĆ Dušan, KOPRIVICA Ranko, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, VELJKOVIĆ Biljana – Praćenje rada žitnog kombajna postavkom pametnih mernih pretvarača Traktori i pogonske mašine, vol. 17, br 5, str 27-32, 2012
 5. BENKIČ Karl, MALAJNER Marko, GLEICH Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, ČUČEJ Žarko – Zone localization system based on IEEE 802.15.4 radio transceivers, Facta universitatis – series: Automatic Control and Robotics, vol. 11, br. 2, str. 111 – 117, 2012
 6. MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, JOVANOVIĆ Željko, RANĐIĆ Siniša – Test – driven development of IEEE 1451 Transducer Services and Application, Telfor Journal, vol. 4, br. 1, str. 60 – 65, 2012
 7. PEŠOVIĆ Uroš, GLIECH Dušan, PLANINŠIČ Peter, STAMENKOVIĆ Zoran, RANĐIĆ Siniša, “Implementation of IEEE 802.15.4 transceiver on software defined radio platform”, 20. Telekomunikacioni forum TELFOR 2012, vol. , no. , pp. 376 – 379, issn: 978-1-4673-2982-8, Srbija, 20. – 22. Nov, 2012
 8. MARKOVIĆ Dušan, KOPRIVICA Ranko, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, VELJKOVIĆ Biljana – Nadgledanje solarnih sistema za navodnjavanje, Traktori i pogonske mašine, vol. 18, br 3, 2013,
 9. MARKOVIĆ Dušan, PAVLOVIĆ Radoš, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – System for monitoring microclimate conditions in greenhouse, Acta Agriculturae Serbica, Vol. XIX, No. 38 (2014), pp. 105-114, ISSN 0354-9542
 10. MARKOVIĆ Dušan, RAKONJAC SIMEON, KOPRIVICA Ranko, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – Nadgledanje mikroklimatskih parametara i regulisanje životnih uslova na farmi, Traktori i pogonske mašine, vol.19, No. 5 (2014), str. 25-30, ISSN 0354-9496,
 11. PEŠOVIĆ Uroš, ĐURAŠEVIĆ Slađana, MARKOVIĆ Dušan – SMS Shepherd, Acta Agriculturae Serbica, vol. XIX, No. 38 (2014), str. 105-114, ISSN 0354-9542
 12. MARKOVIĆ Dušan, KOPRIVICA Ranko, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – Appliance of IoT in monitoring and controlling of agricultural production, Acta Agriculturae Serbica, vol. XX, 40(2015), str.145-153
 13. PEŠOVIĆ Uroš, MARKOVIĆ Dušan, ĐURAŠEVIĆ Slađana, KOPRIVICA Ranko, RANĐIĆ Siniša. “Sistem za praćenje kretanja grla u pašnjačkom načinu uzgoja”, Savremena poljoprivredna tehnika ISSN 0350-2953, vol. 42, broj 1, 2016.
 14. MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, ĐURAŠEVIĆ Slađana, RANĐIĆ Siniša. “Decision support system for temperature monitoring in beehives”, Acta agriculturae Serbica, Agronomski fakultet, Čačak, vol. XXI, no. 42, pp. 135 – 144, issn: 0354-9542,  2016.

Radovi na međunarodnim konferencijama M33

 1. PEULIĆ Aleksandar, PEŠOVIĆ Uroš, ČUČEJ Žarko – ZigBee wireless network performance analysis and electromagnetic fields modeling, 2007 IWSSIP & EC-SIPMCS, Maribor, Slovenija, ISBN 978-961-248-029-5. – Str. 363-366.
 2. DOSTANIĆ Adam, PEULIĆ Aleksandar, RANĐIĆ Siniša, PEŠOVIĆ Uroš. “Wireless sensor network wavelet signal processing”, Proc. 2007 14th Int. Workshop on Systems, Signals and Image Processing, and 6th EURASIP Conf. Focused on Speech and Image Processing, Multimedia Communications and Services, Maribor, Slovenija, Str. 273-276.
 3. PEULIĆ Aleksandar, PEŠOVIĆ Uroš, BENKIČ Karl, ČUČEJ Žarko – Performance analysis of improved ZigBee wireless network by simulation, Proceedings of IWSSIP 2008 / 15th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, June 25 – June 28, 2008, Bratislava, Slovačka – Str. 257-260.
 4. RANĐIĆ Siniša, PEŠOVIĆ Uroš, JOVANOVIĆ Željko, MAKSIMOVIĆ Vlade – WEB Model for Remote Data Acquisition Based on Google Maps GIS, XLIV International scientific conference on information, communication and energy systems and technology (ICEST), 25-27 jun, 2009, Veliko Trnovo, Bugarska, Str. 311-314.
 5. PEŠOVIĆ Uroš, MOHORKO Jože, PLANINŠIČ Peter, ČUČEJ Žarko – Predictive coding of measured data in wireless sensor networks 51th International Symposium ELMAR-2009, Hrvatska
 6. PEŠOVIĆ Uroš, MOHORKO Jože, ČUČEJ Žarko – Upgraded OPEN-ZB 802.15.4 simulation model – Proceedings ELMAR-2010 : 52th International Symposium ELMAR-2010, 15-17 September 2010, Zadar, Hrvatska- Str. 281-284
 7. MOHORKO Jože, PEŠOVIĆ Uroš, PLANINŠIČ Peter, ČUČEJ Žarko – Source coding technique for energy efficient IEEE 802.15.4 wireless sensor networks – SoftCOM 2010, Split, Hrvatska
 8. MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, JOVANOVIĆ Željko, RANĐIĆ Siniša – Monitoring system for analysis of solar energy potencial in locations intended for WSN nodes, UNITECH 2011, Gabrovo, Bugarska
 9. PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, STAMENKOVIĆ Zoran – A Wireless ECG Sensor Node Based on Huffman Data Encoder, DDECS 2011, Cottbus, Germany, 978-1-4244-9753-9
 10. PEŠOVIĆ Uroš, JOVANOVIĆ Željko, MARKOVIĆ Dušan, RANĐIĆ Siniša  -Benchmarking performance and energy efficiency of microprocessors for wireless sensor network applications, MIPRO 2012, Opatija, Hrvatska, Page(s): 743 – 747
 11. PEŠOVIĆ Uroš, MARKOVIĆ Dušan, JOVANOVIĆ Željko, RANĐIĆ Siniša – System for thermal comfort monitoring in working and living environment, ICEST 2012, June 28-30 2012, Veliko Trnovo, Bugarska
 12. SMILJAKOVIĆ Vladimir, RANĐIĆ Siniša, PEŠOVIĆ Uroš – Environmental Wireless Sensor Node, Proceeding of Conference ICEST 2013, Ohrid, Macedonia, 26 – 29 June 2013, pp. 57 – 60
 13. MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – Estimation of Solar Radiation Intensity Based on GPS and Cloud Conditions Using Mobile Application”, International Scientific Conference UNITEH 2013, Gabrovo, Bulgaria, 22 – 23 November 2013
 14. TANASKOVIĆ Snežana, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, MARKOVIĆ Dušan, MILENKOVIĆ Slobodan – New possibilities for monitoring the flight phenology of raspberry cane midge Resseliella theobaldi Barnes by pheromon traps in Serbia, IOBC/WPRS Bursa, Tukey, 2013
 15. PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, STAMENKOVIĆ Zoran – Customized hardware platform for wireless sensor networks in agricultural applications, SENSIG 2012, Malta
 16. JOVANOVIĆ Željko, MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – Data stream management system verification with data stream simulator“, UNITECH, 22-23 November 2014, Gabrovo, Bulgaria, II-329-332, ISSN 1313-230X
 17. PEŠOVIĆ Uroš, GLEICH Dušan, PLANINŠIČ Peter, – “Chip error probability in IEEE 802.15.4 wireless networks”, 23rd International Electrotechnical and Computer Science Conference – ERK 2014, Portorož, Slovenia, 22-24 September 2014, pp. 65-68, ISSN 1581-4572
 18. PEŠOVIĆ Uroš, VUJIČIĆ Dejan, ANĐELIĆ Jovan, RANĐIĆ Siniša – An approach to realization of protocol architecture in wireless sensor networks” UNITECH, 22-23 November 2014, Gabrovo, Bulgaria, pp. II-154-157, ISSN 1313-230X
 19. PEŠOVIĆ Uroš, GLEICH Dušan, PLANINŠIČ Peter, RANĐIĆ Siniša, STAMENKOVIĆ Zoran – “Implementation of coherent IEEE 802.15.4 receiver on software defined radio platform”, TELFOR 2015, 24.-26. Novembar, Beograd, Srbija
 20. VUJIČIĆ Dejan, MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, PAVLOVIĆ Rade, JAGODIĆ Dijana, – “An Attitude Determination System Based on Inertial Measurement Unit”, International Scientific Conference – UNITECH 2015, Technical University Gabrovo, Bugarska, 18. – 19. Nov, 2016, pp. 281 – 286, issn: 1313-230X,
 21. VUJIČIĆ Dejan, JOVANOVIĆ Željko, Dušan Marković, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, JAGODIĆ Dijana, – “Concept if IoT System for Monitoring Conditions of Thermal Comfort”, International Scientific Conference – UNITECH 2015, Technical University Gabrovo, Bugarska, 18. – 19. Nov, 2016, pp. 360 – 365, issn: 1313-230X,
 22. STAMENKOVIĆ Zoran, RANĐIĆ Siniša, SANTAMARIA Ignjacio, PEŠOVIĆ Uroš, PANIĆ Goran, TANASKOVIĆ Snežana, – “Advanced Wireless Sensor Nodes and Networks for Agricultural Applications”, Invited paper, TELFOR 2016, pp. SS2.1 – SS2.8, issn: 978-1-5090-4085-8, Serbia, 22. – 23. Nov, 2016
 23. PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, STAMENKOVIC Zoran – “Design and Implementation of Hardware Platform for Monitoring Honeybee Activity”, IcETRAN 2017, 5-7 jun 2017, Kladovo
 24. PEŠOVIĆ Uroš, ĐURAŠEVIĆ Slađana, PLANINŠIČ Peter, – “Carrier synchronization algorithm for software defined radio”, TELFOR 2017, pp. RK3.2.1 – RK3.2.4, Serbia, 21. – 22. Nov, 2017
 25. STAMENKOVIC Zoran, RANĐIĆ Siniša, SANTAMARIA Ignjacio, PEŠOVIĆ Uroš, MARKOVIĆ Dušan – “Decision Support System for Plant and Crop Protection”, 41st International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE 2018), pp.  – , Zlatibor, May 16 – 20, 2018, Serbia
 26. PEŠOVIĆ Uroš, ĐURAŠEVIĆ Slađana, PLANINŠIČ Peter, – “Recurrent phase unwrapping for carrier synchronization in software defined radio”,25th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP) 20-22 June 2018, Maribor, Slovenia

Radovi na domaćim konferencijama M63

 1. JOVANOVIĆ Željko, PEŠOVIĆ Uroš, MAKSIMOVIĆ Vlade, RANĐIĆ Siniša – Sistem za GPS praćenje zasnovan na Telit GM862-GPS uz podršku Google Maps GIS-a, Konferencija YU INFO 2009, Kopaonik, Srbija, 8-11.mart.2009.
 2. JOVANOVIĆ Željko,  PEŠOVIĆ Uroš,  MAKSIMOVIĆ Vlade,  RANĐIĆ Siniša – Model za prikaz vrednosti parametara sa udaljenih stanica uz podršku Google Maps GIS-a, Zbornik radova ETRAN 2009, 53. konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Vrnjačka Banja, Srbija 15-18. jun .2009.
 3. MAKSIMOVIĆ Vlade, Jovanović Željko,  PEŠOVIĆ Uroš,  RANĐIĆ Siniša – Dinamički informacioni panel, Zbornik radova ETRAN 2009, 53. konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Vrnjačka Banja, Srbija, 15-18. jun2009.
 4. BENKIČ Karl, MALAJNER Marko, PEŠOVIĆ Uroš, ČUČEJ Žarko- Simplified OPNET node model for developing load balanced routing protocol in WSN, XVII Telecommunications Forum – TELFOR 2009, Novembar 24-26, Beograd, Srbija
 5. PEŠOVIĆ Uroš, MOHORKO Jože, BENKIČ Karl, ČUČEJ Žarko- Effect of hidden nodes in IEEE 802.15.4/ZigBee wireless sensor networks, XVII Telecommunications Forum – TELFOR 2009, Novembar 24-26, Beograd, Srbija
 6. PEŠOVIĆ Uroš,  JOVANOVIĆ Željko,  RANĐIĆ Siniša –  GPRS baziran merno-upravljački sistem, XVII Telekomunikacioni Forum – TELFOR 2009, Novembar 24-26, Beograd, Srbija
 7. MARKOVIĆ Dušan, TOMIĆ Dalibor, PEŠOVIĆ Uroš Pešovic, RANĐIĆ Siniša – Mogućnost primene bežičnih senzorskih mreža u oblasti poljoprivrede – XV savetovanje Biotehnologiji, 26. mart 2010. Agronomski fakultet Čačak, Srbija
 8. JOVANOVIĆ Željko, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – Web servis i klijentska GIS aplikacija za akviziciju parametara sa udaljenih stanica- 18. Telekomunikacioni forum (TELFOR 2010), Novembar 23-25, 2010 Beograd, Srbija,  Str. 1241-1244
 9. PEŠOVIĆ Uroš, MOHORKO Jože, BENKIČ Karl, ČUČEJ Žarko – Single-hop vs. multi-hop – energy efficiency analysis in wireless sensor networks – 18. Telekomunikacioni forum (TELFOR 2011), Novembar 23-25, 2010 Beograd, Srbija, Str. 471-474
 10. MARKOVIĆ Dušan, TOMIĆ Dalibor, STEVOVIĆ Vladeta , PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – Web servisi u poljoprivredi, XVI Savetovanje o biotehnologiji, Čačak Srbija, 4-5 . mart 2011, str. 195-200
 11. PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, JOVANOVIĆ Željko, MARKOVIĆ Dušan  – Fog detection in wireless sensor network for smart roads, ECOSENSE 2011, Novi Sad, Srbija
 12. PEŠOVIĆ Uroš, VUJIČIĆ Dejan, MOHORKO Jože, RANĐIĆ Siniša – Alat za analizu metapodataka u IEEE 802.15.4 bežičnim mrežama – 19. Telekomunikacioni forum (TELFOR 2011), Novembar 22-24, 2011 Beograd, Srbija, Str. 445-448
 13. MARKOVIĆ Dušan, JOVANOVIĆ Željko, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – Primena Test-Driven Development (TDD) tehnike u razvoju aplikacija i servisa pametnog pretvarača  – 19. Telekomunikacioni forum (TELFOR 2011), Novembar 22-24, 2011 Beograd, Srbija, Str. 1316-1319
 14. JOVANOVIĆ Željko, PEŠOVIĆ Uroš, MARKOVIĆ Dušan, RANĐIĆ Siniša, POPOVIĆ Ivan – SunSpot u servisno orjentisanim aplikacijama  – 19. Telekomunikacioni forum (TELFOR 2011), Novembar 22-24, 2011 Beograd, Srbija, Str. 1281-1284
 15. ĐORĐEVIĆ Borislav, VALENTINA Timčenko, RANĐIĆ Siniša, PEŠOVIĆ Uroš, JOVANOVIĆ Željko – Poređenje performansi SSD i magnetnih diskova u Linux okruženju, YU INFO 2011, Kopaonik, Srbija
 16. PEŠOVIĆ Uroš, MILANKOVIĆ Ivan, JAGODIĆ Dijana, RANĐIĆ Siniša – Model intenziteta globalnog sunčevog zračenja na horizontalnu površinu, INFOTECH 2012, 21. mart – 23. mart 2012. Jahorina, Bosna i Hercegovina
 17. MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša . „Sistem za monitoring toplotne komfornosti u radnom i životnom prostoru“. YU INFO 2012, Kopaonik, Srbija
 18. PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša,  MARKOVIĆ Dušan – Solarni simulator za testiranje fotonaponskih sistema, ETRAN 2012, 11-14.06. Zlatibor, Srbija
 19. JOVANOVIĆ Željko, MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – „Određivanje orjentacije SunSpot-a u odnosu na gravitaciju prikupljanjem podataka po 1451 standardu“, ETRAN 2012, 11-14.06. Zlatibor, Srbija
 20. MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – Specifikacija TEDSa KOD IEEE 1451.0 pametnih pretvarača, TELFOR 2012 str. 1532–1535.
 1. MARKOVIĆ Dušan, TOMIĆ Dalibor, STEVOVIĆ Vladeta , PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša. „Pretraga nad podacima Semantičkog Weba“. XVII Savetovanje o biotehnologiji, Agronomski fakultet, Čačak. Vol. 17(19): 541-545.
 2. MARKOVIĆ Dušan, TOMIĆ Dalibor, STEVOVIĆ Vladeta, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, “Praćenje intenziteta svetlosnog zračenja u biljnoj proizvodnji”, XVIII Savetovanje o biotehnologiji, Agronomski fakultet, Čačak, 7 – 8. marta 2013
 3. ŠIPETIĆ Dеjan, DIKOVIĆ Dušan, TATOVIĆ Nikola, TOMIĆ Milan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša. “IEEE 802.15.4 – GSM/GPRS mrežni prenosnik”, 57. Konferencija ETRAN, Zlatibor, 3 – 6. juna 2013.
 4. JAGODIĆ Dijana, VUJIČIĆ Dejan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – Hardversko – softverska platforma za identifikaciju objekata u IEEE 802.15.4 bežičnim senzorskim mrežama, TELFOR 2013, Beograd, 2013
 5. MARKOVIĆ Dušan, TOMIĆ Dalibor, STEVOVIĆ Vladeta , PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – Mobilna aplikacija za proračun intenziteta sunčevog zračenja i njena primena u poljoprivredi, XIX Savetovanje o biotehnologiji, Agronomski fakultet, Čačak, Vol. 19 (21), 2014. str. 111-116, ISBN 978-86-87611-31-3
 6. MAKSIMOVIĆ Vlade, ACOVIĆ Marko, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – FPGA realizacija inteligentnih senzora, ETRAN 2. – 5. jun 2014. str. RT4.5.1- RT4.5.1.5, ISBN : 978-86-80509-70-9
 7. VUJIČIĆ Dejan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – Asembler TFaComin procesora, ETRAN 2. – 5. jun 2014. str. RT4.3.1- RT4.3.1.5, ISBN : 978-86-80509-70-9
 8. JAGODIĆ Dijana, VUJIČIĆ Dejan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – Koncept protoniti kod embedded sistema, TELFOR 2014, 25 – 27. novembra 2014, str . 979-982, ISBN: 978-1-4799-6190-0
 9. MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – Koncept prenosa podataka kod uređaja zasnovanih na CC430F5137 mikrokontroleru prema IEEE 1451.0 standardu, TELFOR 2014, 25 – 27. novembra 2014, str . 979-982, ISBN: 978-1-4799-6190-0
 10. MARKOVIĆ Dušan, TOMIĆ Dalibor, STEVOVIĆ Vladeta , PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – Primena sensor web koncepta u poljoprivredi“, XX Savetovanje o biotehnologiji, Čačak, Vol. 20. (22), pp. 77-82, 2015.
 11. MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, JOVANOVIĆ Željko – Mobilni sistem za određivanje pozicije životinja na otvorenom ruralnom području, ETRAN 2015, RT4.6.1-6, Srebrno Jezero, Serbia, June 8-11, 2015
 12. PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – “Napajanje bežičnih senzorskih uređaja pomoću fotonaponskih panela i superkondenzatora”, ETRAN 2015, RT4.6.1-6, Srebrno Jezero), Serbia, June 8-11, 2015
 13. MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, – “Model uređaja sa RFID podrškom za kontrolu pristupa u okviru IoT koncepta”, XXII naučna i biznis konferencija, YU INFO 2016, pp. 115 – 119, issn: 978-86-85525-17-9, Srbija, 28. Feb – 2. Mar, 2016
 14. MARKOVIĆ Dušan, TOMIĆ Dalibor, TANASKOVIĆ Snežana, STEVOVIĆ Vladeta, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, – “IoT sistem za prenos fotografija u cilju određivanja fotosinteze kod biljaka”, XXI Savetovanje o biotehnologiji, Agronomski fakultet (Čačak), vol. , no. , pp. 217 – 222, ISBN: 978-86-87611-40-5, Srbija, 11. – 12. Mar, 2016
 15. MARKOVIĆ Dušan, TOMIĆ Dalibor, TANASKOVIĆ Snežana, STEVOVIĆ Vladeta, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, „ Razvoj monitoring sistema u poljoprivredi”, XXII Savetovanje o biotehnologiji, Agronomski fakultet (Čačak), vol. , no. , pp. 755 – 760, ISBN: 978-86-87611-48-1, Srbija, 10. – 11. Mart, 2017
 16. ĐURAŠEVIĆ Slađana, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, – “Odometrijski model za određivanje pozicije mobilnog robota sa gusenicama”, 60. konferencija ETRAN 2016, Društvo ETRAN, vol. , no. , pp. RO 3.2.1 – RO 3.2.4, issn: 978-86-7466-618-0. 8, udc: , doi: , Srbija, 13. – 16. Jun, 2016
 17. MARKOVIĆ Dušan, STEVOVIĆ Vladeta, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, “Mobilna aplikacija za izračunavanje količine semena za setvu”, XXIII Savetovanje o biotehnologiji, Agronomski fakultet (Čačak), vol. , no. , pp. 70 – 75, ISBN: 978-86- 87611-55-9, Srbija, 9. – 10. Mart, 2018

Comments are closed.