Home » Istraživanja » Publikacije

Publikacije

Pored istraživačkog i obrazovnog rada saradnici Laboratorije za računarsku tehniku pišu monografije, udžbenike i radove koji se prezentiraju u časopisima i domaćim i međunarodnim konferencijama. U ovoj sekciji portala biće dat prikaz publikacija koje su do sada objavili saradnici Laboratorije. Takođe, imamo nameru da na portalu pokrenemo “elektronske časopise” namenjene publikovanju radova nastavnika i saradnika, a takođe i studenta.

Problemi vezani za publikovanje rezultata istraživanja postaju sve aktuelniji, što je od posebnog značaj za mlade istraživače. Na ovoj stranici pružićemo neke od informacija koje taj proces mogu da učine lakšim i efikasnijim. Za početak ćemo postaviti PDF kopiju članka u kome je prikazan način pisanja istraživačkih članaka u računarskim i inženjerskim disciplinama.

  How to write research articlespublikacije - pdf logo – Kako pisati istraživački članak

Takođe, u situ svrhu može da posluži i tekst sa stranice – International Journal of Emerginng Technology and Advanced Engineering


Radovi objavljeni u okviru realizacije projekata rađenih u Laboratoriji za računarsku tehniku

2007.

1. aa PEULIĆ Aleksandar, PEŠOVIĆ Uroš, ČUČEJ Žarko – “ZigBee wireless network performance analysis and electromagnetic fields modeling”, 2007 IWSSIP & EC-SIPMCS, Maribor, Slovenija, ISBN 978-961-248-029-5. – Str. 363-366.
2. DOSTANIĆ Adam, PEULIĆ Aleksandar, RANĐIĆ Siniša, PEŠOVIĆ Uroš – “Wireless sensor network wavelet signal processing”, Proc. 2007 14th Int. Workshop on Systems, Signals and Image Processing, and 6th EURASIP Conf. Focused on Speech and Image Processing, Multimedia Communications and Services, Maribor, Slovenija, Str. 273-276.

2009.

1.  RANĐIĆ Siniša, PEŠOVIĆ Uroš, JOVANOVIĆ Željko, MAKSIMOVIĆ Vlade – “WEB Model for Remote Data Acquisition Based on Google Maps GIS”, XLIV International scientific conference on information, communication and energy systems and technology (ICEST), 25-27 jun, 2009, Veliko Trnovo, Bugarska, Str. 311-314.
2. PEŠOVIĆ Uroš, MOHORKO Jože, PLANINŠIČ Peter, ČUČEJ Žarko – “Predictive coding of measured data in wireless sensor networks”, 51th International Symposium ELMAR-2009, Hrvatska
3. JOVANOVIĆ Željko, PEŠOVIĆ Uroš, MAKSIMOVIĆ Vlade, RANĐIĆ Siniša – „Sistem za GPS praćenje zasnovan na Telit GM862-GPS uz podršku Google Maps GIS-a”, Konferencija YU INFO 2009, Kopaonik, Srbija, 8-11. mart 2009.
4. JOVANOVIĆ Željko, PEŠOVIĆ Uroš, MAKSIMOVIĆ Vlade, RANĐIĆ Siniša – “Model za prikaz vrednosti parametara sa udaljenih stanica uz podršku Google Maps GIS-a”, Zbornik radova ETRAN 2009, 53. konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Vrnjačka Banja, Srbija 15-18. jun, 2009.
5. MAKSIMOVIĆ Vlade, Jovanović Željko, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – “Dinamički informacioni panel”, Zbornik radova ETRAN 2009, 53. konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Vrnjačka Banja, Srbija, 15-18. jun 2009.
6. BENKIČ Karl, MALAJNER Marko, PEŠOVIĆ Uroš, ČUČEJ Žarko – “Simplified OPNET node model for developing load balanced routing protocol in WSN”, XVII Telecommunications Forum – TELFOR 2009, Novembar 24-26, 2009, Beograd, Srbija
7. PEŠOVIĆ Uroš, MOHORKO Jože, BENKIČ Karl, ČUČEJ Žarko – “Effect of hidden nodes in IEEE 802.15.4/ZigBee wireless sensor networks”, XVII Telecommunications Forum – TELFOR 2009, Novembar 24-26, 2009, Beograd, Srbija
8. PEŠOVIĆ Uroš, JOVANOVIĆ Željko, RANĐIĆ Siniša – “GPRS baziran merno-upravljački sistem”, XVII Telekomunikacioni Forum – TELFOR 2009, Novembar 24-26, 2009, Beograd, Srbija
9. PEULIĆ Aleksandar, FILIPOVIĆ Nenad, KOJIĆ Miloš, JOVANOVIĆ Željko, “Preventive Body Posture Monitoring and Computer Modeling to Reduce Back Injury and Low Back Pain and Educate People“, PROSENSE 2009, 3rd Seminar, Ljubljana, Slovenia November, 2009

2010.

1. PEŠOVIĆ Uroš, MOHORKO Jože, ČUČEJ Žarko – “Upgraded OPEN-ZB 802.15.4 simulation model”, Proceedings ELMAR-2010: 52th International Symposium ELMAR-2010, 15-17 September 2010, Zadar, Hrvatska- Str. 281-284
2. MOHORKO Jože, PEŠOVIĆ Uroš, PLANINŠIČ Peter, ČUČEJ Žarko – “Source coding technique for energy efficient IEEE 802.15.4 wireless sensor networks”, SoftCOM 2010, Split, Hrvatska
3. MARKOVIĆ Dušan, TOMIĆ Dalibor, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – “Mogućnost primene bežičnih senzorskih mreža u oblasti poljoprivrede”, XV savetovanje Biotehnologiji, 26. mart 2010. Agronomski fakultet Čačak, Srbija
4. JOVANOVIĆ Željko, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – “Web servis i klijentska GIS aplikacija za akviziciju parametara sa udaljenih stanica”, XVIII Telekomunikacioni forum (TELFOR 2010), Novembar 23-25, 2010 Beograd, Srbija, Str. 1241-1244
5. PEŠOVIĆ Uroš, MOHORKO Jože, BENKIČ Karl, ČUČEJ Žarko – “Single-hop vs. multi-hop – energy efficiency analysis in wireless sensor networks”, XVIII Telekomunikacioni forum (TELFOR 2010), Novembar 23-25, 2010 Beograd, Srbija, Str. 471-474

2011.

1. PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, JOVANOVIĆ Željko, MARKOVIĆ Dušan  – Fog detection in wireless sensor network for smart roads, ECOSENSE 2011, Novi Sad, Srbija
2. MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, JOVANOVIĆ Željko, RANĐIĆ Siniša – Monitoring system for analysis of solar energy potencial in locations intended for WSN nodes, UNITECH 2011, Gabrovo, Bugarska
3. PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, STAMENKOVIĆ Zoran – A Wireless ECG Sensor Node Based on Huffman Data Encoder, DDECS 2011, Cottbus, Germany, 978-1-4244-9753-9
4. PEŠOVIĆ Uroš, VUJIČIĆ Dejan, MOHORKO Jože, RANĐIĆ Siniša – Alat za analizu metapodataka u IEEE 802.15.4 bežičnim mrežama – 19. Telekomunikacioni forum (TELFOR 2011), Novembar 22-24, 2011 Beograd, Srbija, Str. 445-448
5. MARKOVIĆ Dušan, JOVANOVIĆ Željko, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – Primena Test-Driven Development (TDD) tehnike u razvoju aplikacija i servisa pametnog pretvarača  – 19. Telekomunikacioni forum (TELFOR 2011), Novembar 22-24, 2011 Beograd, Srbija, Str. 1316-1319
6. JOVANOVIĆ Željko, PEŠOVIĆ Uroš, MARKOVIĆ Dušan, RANĐIĆ Siniša, POPOVIĆ Ivan – SunSpot u servisno orjentisanim aplikacijama  – 19. Telekomunikacioni forum (TELFOR 2011), Novembar 22-24, 2011 Beograd, Srbija, Str. 1281-1284
7. MARKOVIĆ Dušan, TOMIĆ Dalibor, STEVOVIĆ Vladeta, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – “Web servisi u poljoprivredi”, XVI Savetovanje o biotehnologiji, Čačak Srbija, 2011, str. 195-200
8. ĐORĐEVIĆ Borislav, VALENTINA Timčenko, RANĐIĆ Siniša, PEŠOVIĆ Uroš, JOVANOVIĆ Željko – “Poređenje performansi SSD i magnetnih diskova u Linux okruženju”, YU INFO 2011, Kopaonik, Srbija

2012.

1. PEŠOVIĆ Uroš, MILANKOVIĆ Ivan, JAGODIĆ Dijana, RANĐIĆ Siniša – Model intenziteta globalnog sunčevog zračenja na horizontalnu površinu, INFOTECH 2012, 21. mart – 23. mart 2012. Jahorina, Bosna i Hercegovina
2. MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša. Sistem za monitoring toplotne komfornosti u radnom i životnom prostoru. YU INFO 2012, Kopaonik, Srbija
3. PEŠOVIĆ Uroš, JOVANOVIĆ Željko, MARKOVIĆ Dušan, RANĐIĆ Siniša  – Benchmarking performance and energy efficiency of microprocessors for wireless sensor network applications, MIPRO 2012, Opatija, Hrvatska, Page(s): 743 – 747
4. PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša,  MARKOVIĆ Dušan – Solarni simulator za testiranje fotonaponskih sistema, ETRAN 2012, 11-14.06. Zlatibor, Srbija
5. JOVANOVIĆ Željko, MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, Određivanje orjentacije SunSpot-a u odnosu na gravitaciju prikupljanjem podataka po 1451 standardu, ETRAN 2012, 11-14.06. Zlatibor, Srbija
6. MARKOVIĆ Dušan, TOMIĆ Dalibor, STEVOVIĆ Vladeta , PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša. Pretraga nad podacima Semantičkog Web – a. XVII Savetovanje o biotehnologiji, Agronomski fakultet u Čačku. Vol. 17(19): 541-545.
7. PEŠOVIĆ Uroš, MARKOVIĆ Dušan, JOVANOVIĆ Željko, RANĐIĆ Siniša – System for thermal comfort monitoring in working and living environment, ICEST 2012, June 28-30 2012, Veliko Trnovo, Bugarska
8. Karl BENKIČ, Marko MALAJNER, Dušan GLEICH, Uroš PEŠOVIĆ, Siniša RANĐIĆ, Zone Localization System Based on IEEE 802.15.4 Radio Transceivers, Facta Universitates, Series: Automatic Control and Robotics, Vol. 11, No. 2, 2012, pp. 111 – 117
9. PEŠOVIĆ Uroš, PEULIĆ Aleksandar, ČUČEJ Žarko – MAC protocols for wireless sensor networks, Elektrotehniški vestnik, Ljubljana, Slovenija – ISSN 0013-5852. – Letn. 75, št. 1/2 (2008), str. 50-55.
10. RANĐIĆ Siniša, PEŠOVIĆ Uroš, MARKOVIĆ Dušan, TANASKOVIĆ Snežana – Primena informaciono – komunikacionih tehnologija u oblasti zaštite biljaka, Biljni lekar  vol. 40, br. 2-3, 2012, str. 123-132
11. MARKOVIĆ Dušan, GLIŠIĆ Ivan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – Wireless information system for frost detection in orchards, Acta Agriculturae Serbica, vol. XVIII, No. 36, pp. 179 – 186, 2012,
12. MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, JOVANOVIĆ Željko, RANĐIĆ Siniša – Test – driven development of IEEE 1451 Transducer Services and Application, Telfor Journal, vol. 4, br. 1, str. 60 – 65, 2012
13. PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, STAMENKOVIĆ Zoran – “Customized hardware platform for wireless sensor networks in agricultural applications”, SENSIG 2012, Malta
14. MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – “Specifikacija TEDSa KOD IEEE 1451.0 pametnih pretvarača”, XX Telekomunikacioni forum (TELFOR 2012), Beograd, 20. – 22. novembar 2012., str. 1532–1535.
15. JOVANOVIĆ Željko, MILETIĆ Ivan, “J2EE MVC pattern applications with efficient AJAX support and WEB service integratiom“, YUINFO 2012, Kopaonik, Srbija Mart 2012
16. TIMČENKO, Valentina, ĐORĐEVIĆ Borislav, JOVANOVIĆ Željko, “EXT4 sistem datoteka na RAID-1 konfiguracijama u Linux okruženju“, YUINFO 2012, Kopaonik, Srbija, Mart 2012
17. JOVANOVIĆ Željko, “Izrada WEB servisa za pružanje podataka sa mBad baziranog NCAP“, TELFOR 2012. Beograd, Srbija, Novembar 2012
18. JOVANOVIĆ Željko, TOMIĆ Milan, RANĐIĆ, Siniša, “Realizacija WEB GIS platforme korišćenjem open source tehnologija“, TELFOR 2012, Beograd, Srbija, Novembar 2012
19. POLIĆ M., VUJIČIĆ Dejan, JAGODIĆ Dijana, IGRUTINOVIĆ Žarko, “Primena Kinect tehnologije u obrazovanju“, 4. međunarodna konferencija Tehnika i informatika u obrazovanju, Čačak, 2012

2013.

1. DIKOVIĆ Dušan, ŠIPETIĆ DEJAN, TATOVIĆ Nikola, TOMIĆ Milan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, “IEEE 802.15.4 – GSM/GPRS mrežni prenosnik“, 57. konferencija za ETRAN 2013, 3 – 6. juna 2013., Zlatibor, Srbija
2. JOVANOVIĆ Željko, MILETIĆ Jovan, RANĐIĆ Siniša, “Android aplikacija za prostorno i vizuelno memorisanje lokacija od značaja“, 57. Konferencija za ETRAN 2013, 3 – 6. juna 2013., Zlatibor, Srbija
3. SMILJAKOVIĆ Vladimir, RANĐIĆ Siniša, PEŠOVIĆ Uroš, “Environmental wireless sensor Node“, iCEST 2013, Ohrid, Macedonia, 26-29 June 2013, pp. 58 – 60
4. JAGODIĆ Dijana, VUJIČIĆ Dejan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, “Hardware – software platform for object identification in IEEE 802.15.4 wireless networks“, 21st TELFOR, Belgrade, November 2013
5. MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, GLIŠIĆ Ivan, “Wireless information system for frost detection in orchades“, Acta Agriculturae Serbica, 2013, 18(36), pp. 179 – 186
6. PEŠOVIĆ Uroš, MOHORKO Jože, RANĐIĆ Siniša, ČUČEJ Žarko, “Hidden Node Avoidance Mechanism for IEEE 802.15.4 Wireless Sensor Network“, MIDEM – Journal of Microelectronic Components and Materials, 2013, 43(1), pp. 14 – 21
7. MARKOVIĆ Dušan, KOPRIVICA Ranko, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, VELJKOVIĆ Biljana, “Nadgledanje solarnih sistema za navodnjavanje“, Traktori i pogonske mašine, 2013, 18(3), str. 112 – 117
8. MARKOVIĆ Dušan, TOMIĆ Dalibor, STEVOVIĆ Vladeta, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, “Praćenje intenziteta svetlosnog zračenja u biljnoj proizvodnji“, XVIII Savetovanje o biotehnologiji, Agronomski fakultet, Čačak, Vol. 18(20)
9. MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, “Estimation of Solar Radiation Intensity Based on GPS and Cloud Conditions Using Mobile Applications“, UNITECH 2013, Gabrovo, Bulgaria 22-23 November 2013
10. JOVANOVIĆ Željko, PANTELIĆ Nenad, STARČEVIĆ Saša, RANĐIĆ Siniša, “WEB GIS Platform with Android Mobile GIS“,  UNITECH 2013, Gabrovo, Bulgaria 22-23 November 2013
11. TANASKOVIĆ Snežana, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, MARKOVIĆ Dušan, MILENKOVIĆ Slobodan – “New possibilities for monitoring the flight phenology of raspberry cane midge Resseliella theobaldi Barnes by pheromon traps in Serbia”, IOBC/WPRS Bursa, Tukey, 2013
12. ŠIPETIĆ Dеjan, DIKOVIĆ Dušan, TATOVIĆ Nikola, TOMIĆ Milan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – “IEEE 802.15.4 – GSM/GPRS mrežni prenosnik”, Zbornik radova 57. konferencije ETRAN, Zlatibor, 3 – 6. juna 2013.
13. PEULIĆ Aleksandar Peulic, DRAGIĆEVIĆ Snežana, JOVANOVIĆ Željko, KRNETA Radojka, „Flexible GPS/GPRS Based System for Parameters Monitoring in the District Heating System”, International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC) 2013, ISSN 1841-9836; ISSN-L 1841-9836, Vol.8 (2013), No. 1 (February), pp. 105-110
14.  JOVANOVIĆ Željko, MILETIĆ Jovan, RANĐIĆ Siniša, “Android aplikacija za prostorno i vizuelno memorisawe lokacija od značaja“, ETRAN 2013, Zlatibor, Srbija, Jun 2013
15. JOVANOVIĆ Željko, MARKOVIĆ Dušan, “Kreiranje klijentskih WEB stranica za smanjenje opterećenja/poboljšanja efikasnosti embedded WEB servera“, ETRAN 2013, Zlatibor, Srbija, Jun 2013
16. STOJILOVIĆ Mirjana, VUJIČIĆ Dejan, SARANOVAC Lazar, “Graph – based approaches for application mapping onto CGRAs“, XII međunarodno – naučno – stručni simpozijum INFOTEH, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 2013
17. MILOJEVIĆ Aleksandar, VUJIČIĆ Dejan, GOJKOVIĆ Milan, PEULIĆ Aleksandar, “Mogućnost procene optimalne trajektorije prilaza tumoru mozga“, 57. konferencija ETRAN, Zlatibor, 2013
18. POLIĆ M., VUJIČIĆ Dejan, MARKOVIĆ M., “Unapređenje bodovanja na takmičenju “Šta znaš o saobraćaju” uz pomoć softvera“, Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem RPPO13, Čačak, 2013
19. JAGODIĆ Dijana, VUJIČIĆ Dejan, Pešović Uroš, RANĐIĆ Siniša, “Hardversko – softverska platforma za identifikaciju objekata u IEEE 802.15.4 bežičnim senzorskim mrežama“, 21. Telekomunikacioni forum (TELFOR), Beograd, Novembar 2013

2014.

1. MARKOVIĆ Dušan, TOMIĆ Dalibor, STEVOVIĆ Vladeta, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, “Mobilna aplikacija za proračun intenziteta sunčevog zračenja i njena primena u poljoprivredi“, XIX Savetovanje o biotehnologiji, Agronomski fakultet, Čačak, Januar 2014, Volume 19
2. MAKSIMOVIĆ Vojislav, ACOVIĆ Marko, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, “FPGA realizacija inteligentnih senzora“, 58. konferencija za ETRAN 2014, Vrnjačka Banja, 2. do 5. juna 2014. godine, ISBN 978-86-80509-69-3, str. RT4.5 1-5
3. VUJIČIĆ Dejan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, “Asembler TFaComin procesora“, 58. konferencija za ETRAN 2014, Vrnjačka Banja, 2. do 5. juna 2014. godine, ISBN 978-86-80509-69-3, str. RT4.3 1-4
4. MARKOVIĆ Dušan, PAVLOVIĆ Radoš, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – “System for monitoring microclimate conditions in greenhouse”, Acta Agriculturae Serbica, Vol. XIX, No. 38 (2014), pp. 105-114, ISSN 0354-9542
5. PEŠOVIĆ Uroš, ĐURAŠEVIĆ Slađana, MARKOVIĆ Dušan – “SMS Shepherd”, Acta Agriculturae Serbica, vol. XIX, No. 38 (2014), str. 105-114, ISSN 0354-9542
6. JOVANOVIĆ Željko, MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – “Data stream management system verification with data stream simulator“, UNITECH, 22-23 November 2014, Gabrovo, Bulgaria, II-329-332, ISSN 1313-230X
7. PEŠOVIĆ Uroš, GLEICH Dušan, PLANINŠIČ Peter – “Chip error probability in IEEE 802.15.4 wireless networks”, 23rd International Electrotechnical and Computer Science Conference – ERK 2014, Portorož, Slovenia, 22-24 September 2014, pp. 65-68, ISSN 1581-4572
8. PEŠOVIĆ Uroš, VUJIČIĆ Dejan, ANĐELIĆ Jovan, RANĐIĆ Siniša – “An approach to realization of protocol architecture in wireless sensor networks” UNITECH, 22-23 November 2014, Gabrovo, Bulgaria, pp. II-154-157, ISSN 1313-230X
9. JAGODIĆ Dijana, VUJIČIĆ Dejan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – “Koncept protoniti kod embedded sistema”, XXII Telekomunikacioni forum (TELFOR 2014), Beograd, 25 – 27. novembra 2014, str . 979-982, ISBN: 978-1-4799-6190-0
10. MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – “Koncept prenosa podataka kod uređaja zasnovanih na CC430F5137 mikrokontroleru prema IEEE 1451.0 standardu”, XXII Telekomunikacioni forum (TELFOR 2014), Beograd, 25 – 27. novembra 2014, str. 979-982, ISBN: 978-1-4799-6190-0
11. JOVANOVIĆ Željko, BLAGOJEVIĆ Marija, UROŠEVIĆ Vlade, “Mining Location in Geographic Information Systems using Neural Network”, ICIST 2014, Kopaonik, Srbija, Mart 2014, ISBN: 978-86-85525-14-8, p. 428-431
12. JOVANOVIĆ Željko, “Sistem za obradu kontinualnih tokova podataka sa pokretnih senzorskih objekata“, ETRAN 2014, Vrnjačka Banja, Srbija, Jun 2014

2015.

1. MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, JOVANOVIĆ Željko, “Mobilni sistem za određivanje pozicije životinja na otvorenom ruralnom području“, 59. konferencija za ETRAN 2015, Srebrno Jezero, 8. do 11. juna 2015. godine, ISBN 978-86-80509-72-3, str. RT4.6 1-6
2. PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, “Napajanje bežičnih senzorskih uređaja pomoću fotonaponskih panela i superkondenzatora“, 59. konferencija za ETRAN 2015, Srebrno Jezero, 8. do 11. juna 2015. godine, ISBN 978-86-80509-72-3, str. EL1.5 1-4
3. MARKOVIĆ Dušan, RAKONJAC Simeon, KOPRIVICA Ranko, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – “Appliance of IoT in monitoring and controlling of agricultural production”, Acta Agriculturae Serbica, vol. XX, 40(2015), str.179-1861
4. MARKOVIĆ Dušan, TOMIĆ Dalibor, STEVOVIĆ Vladeta, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – “Primena sensor web koncepta u poljoprivredi“, XX Savetovanje o biotehnologiji, Čačak, Vol. 20. (22), pp. 77-82, 2015.
5. PEŠOVIĆ Uroš, GLEICH Dušan, PLANINŠIČ Peter, RANĐIĆ Siniša, STAMENKOVIĆ Zoran – “Implementation of coherent IEEE 802.15.4 receiver on software defined radio platform”, XXIII Telekomunikacioni forum (TELFOR 2015), 24.-26. Novembar, 2015, Beograd, Srbija
6. JOVANOVIĆ Željko, “Data Stream Management System for Moving Sensor Object Data“, Sеrbian Journal of Electrical Engineering, SJEE 2015, Vol. 12, No. 1, February 2015, DOI: 10.2298/SJEE1501117J
7. JOVANOVIĆ Zeljko, BAČEVIĆ Ranko, MARKOVIĆ Radoljub, RANĐIĆ Siniša, “Android Application for Observing Data Streams from Built-in Sensors Using RxJava “, TELFOR 2015, 24.-26. Novembar 2015, Beograd, Srbija, ISBN: 978-1-5090-0054-8, STA 9.24
8. JOVANOVIĆ Željko, “Prepoznavanje tipa fizičke aktivnosti analizom vrednosti sa troosnog akcelerometra“, ETRAN 2015, Srebrno jezero, Srbija, Jun 2015

2016.

1. PEULIĆ Aleksandar, MILANKOVIĆ Ivan, MIJAILOVIĆ N., JOVANOVIĆ Željko, „Remotely Analyze Spine Angle in Rehabilitation After Spine Surgery using Acceleration and Gyro Sensors”, REV 16 konferencija, 24.-26. Februar 2016, Madrid, Spanija, ISBN: 978-4673-8245-8, pp: 275-276
2. MARKOVIĆ Dušan, TOMIĆ Dalibor, TANASKOVIĆ Snežana, STEVOVIĆ Vladeta, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, “IoT sistem za prenos fotografija u cilju određivanja fotosinteze kod biljaka“, XXI Savetovanje o biotehnologiji, Agronomski fakultet, Čačak, Vol. 21 (23), 11. – 12. marta 2016., str. 217 – 222
3. MARKOVIĆ, Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ, Siniša, “Model uređaja sa RFID podrškom za kontrolu pristupa u okviru IoT koncepta“, Konferencija YUINFO 2016,  28. februar – 2. mart 2016., Kopaonik, Srbija, str. 115 – 119
4. JOVANOVIĆ Željko, JANKOVIĆ Dragan, PEULIĆ Aleksandar, “Mobilni sistem za određivanje nivoa udobnosti u vozilu“, Konferencija INFOTEH 2016, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 16. – 18. mart 2016, str. 442 – 445
5. VUJIČIĆ Dejan, Marković Dušan, ĐORĐEVIĆ Borislav, RANĐIĆ Siniša, “Benchmarking Performance of ext4, xfs and btrfr as Guest File Systems Under Linux Environment“, IcETRAN 2016, Zlatibor, 13. – 16. juna 2016
6. JOVANOVIĆ Željko, BAČEVIĆ Ranko, MARKOVIĆ Radoljub, RANĐIĆ Dragan, JANKOVIĆ Dragan, “Informacioni sistem za generisanje mape udobnosti puteva“, 60. konferencija za ETRAN, Zlatibor, 13. – 16. jun 2016., RT 5.6
7. ĐURAŠEVIĆ, Slađana, PEŠOVIĆ, Uroš, RANĐIĆ, Siniša, “Odometrijski model za određivanje pozicije mobilnog robota sa gusenicama“, 60. konferencija ETRA, Zlatibor, 13. – 16. jun 2016., RO 3.2
8. JAGODIĆ Dijana, VUJIČIĆ Dejan, RANĐIĆ Siniša, “Client – Server System for Improving Ecological Conditions of the Environment“, Conference ICEST 2016, Ohrid, Macedonia, 28. – 30. juna 20116.
9. ĐURAŠEVIĆ Slađana, VUJIČIĆ Dejan, NIKOLIĆ Marija, RANĐIĆ Siniša, “Modeling of Optimal Parameters of Synthesis and Sintering of Nanostructured NiFeCuW Powder“, In the Book of Abstracts of 18th Annula Conference YUCOMAT 2016, Herceg Novi, Montenegro, 5. – 10. septenbar 2016., str. 62
10. PEULIĆ Aleksandar, JOVANOVIĆ Željko, “Smart System for Comfort Prediction and Active Suspensions Control“, Conference Motor Vehicles & Motros, Kragujevac, 6. – 8. oktobar 2016., ISBN: 978-86-6335-037-3
11. VUJIČIĆ Dejan, PAVLOVIĆ Rade, JAGODIĆ Dijana, PEŠOVIĆ Uroš, MARKOVIĆ Dušan, RANĐIĆ Siniša, “An Attitude Determination System Based on Inertial Measurement Unit“, International Scientific Conference UNITECH 2016, 18 – 19 November 2016, Gabrovo, Bulgaria, pp. I-281 – I-286
12. MARKOVIĆ Dušan, VUJIČIĆ Dejan, JOVANOVIĆ Željko, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, JAGODIĆ Dijana, “Concept of IoT System for Monitoring Conditions of Thermal Comfort“, International Scientific Conference UNITECH 2016, 18 – 19 November 2016, Gabrovo, Bulgaria, pp. II-360 – II-365
13. PEŠOVIĆ Uroš, MARKOVIĆ Dušan, ĐURAŠEVIĆ Slađana, KOPRIVICA Ranko, RANĐIĆ Siniša – “Sistem za praćenje kretanja grla u pašnjačkom načinu uzgoja”, Savremena poljoprivredna tehnika ISSN 0350-2953, vol. 42, broj 1, 2016.
14. MARKOVIĆ Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, ĐURAŠEVIĆ Slađana, RANĐIĆ Siniša, “Decision Support System for Temperature Monitoring in Beehives“, Acta Agriculturae Serbica, Vol. XXI, 42(2016), str. 179 – 186
15. PEULIĆ Aleksandar, JOVANOVIĆ Željko, “Smart System for Comfort Prediction and Active Suspensions Control“, Mobility & Vehicle Mechanics Journal, Vol. 42, No. 4, 2016, pp. 1 – 14, ISSN: 1450-5304, ISNN: 2334-9891
16. PEŠOVIĆ Uroš, PLANINŠIČ Peter, “Error Probability Model for IEEE 802.15.4 Wireless Communications“, Journals of Circuits, Systems and Computers, Vol. 25, No. 11, DOI: http://dx.doi.org/10.1142/S0218126616501358
17. STAMENKOVIĆ, Zoran, RANĐIĆ, Siniša, SANTAMARIJA, Ignacio, PEŠOVIĆ, Uroš, PANIĆ, Goran, TANASKOVIĆ, Snežana, “Advanced Wireless Sensor Nodes and networks for Agricultural Applications“, TELFOR 2016, Belgrade, Serbia, 22. – 23. november 2016., Invated Paper

2017.

1. MARKOVIĆ D., TOMIĆ D., TANASKOVIĆ S., STEVOVIĆ V., PEŠOVIĆ U., RANĐIĆ S., “Razvoj monitoring sistema u poljoprivredi“, Zbornik radova XXII Savetovanja o Biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Agronomski fakultet u Čačku, 10.-11. mart 2017, 22 (25): 755-760. ISBN 978-86- 87611-48- 1
2. JOVANOVIĆ, Željko, VUJIČIĆ, Dejan, JANKOVIĆ, Dragan, “IMU Based System for Collecting Data About the Transport Comfort“, Proceedings of 4th International Conference on Electrical, Electronics and Computing Engineering, IcETRAN 2017, Kladovo, Serbia, June 05-08, pp. RTO1.3.1-4, ISBN 978-86-7466-692-0
3. VUJIČIĆ, Dejan, “The Application of Nine Degrees of Freedom Sensor in Determination of Telescope Position“, Publ. Astron. Obs. Belgrade No. 74 (2002), 1 – 2
4. VUJIČIĆ, Dejan, PAVLOVIĆ, Rade, CVETKOVIĆ, Zorica, RANĐIĆ, Siniša, JAGODIĆ, Dijana, “Telescope Pointing Based on Inertial Measurement Unit“, Serb. Astron. J. No. 194(2017), 101 – 107, UDC 520.2.075, DOI: https://doi.org/10.2298/SAJ1794101V
5. MITROVIĆ, Nebojša, ORELJ, Jelena, RANĐIĆ, Siniša, ĐUKIĆ, Slobodan, “Optimization of Magnetoimpedance Sensing Properties of FeCuNbSiB Amorphous Microwires“, Nineteth Annual Conference YUCOMAT 2017, Herceg Novi, September 4 – 8, 2017, Poster Section B.6., ISBN 978-86-919111-2-6, COBISS.SR-ID 241612044
6. VUJIČIĆ, Dejan, JOVANOVIĆ, Željko, JAGODIĆ, Dijana, PAVLOVIĆ, Rade, MITROVIĆ, Nebojša, RANĐIĆ, Siniša, “An IoT System for Monitoring Environmental Conditions and Orientation of the Telescope“, UNITECH 2017, International Scientific Conference 17 – 18 November 2017, Gabrovo, Bulgaria, pp. II-159 – II-162, ISSN 1313-230X
7. JOVANOVIĆ, Željko, JAGODIĆ, Dijana, VUJIČIĆ, Dejan, RANĐIĆ, Siniša, “JAVA Spring Boot Rest WEB Service Integration with JAVA Artificial Inteligence WEKA Framework“, UNITECH 2017, International Scientific Conference 17 – 18 November 2017, Gabrovo, Bulgaria, pp. II-270 – II-274, ISSN 1313-230X
8. MARKOVIĆ D., RANĐIĆ S., TANASKOVIĆ S., GVOZDENAC S. “Possibility of monitoring D.v. virgifera flight by processing image of phero-traps using Raspberry Pi based devices”, Acta Agriculturae Serbica, 2017, 22(44): 207-217. YU ISSN 0354-9542
9. MARKOVIĆ D., KOPRIVICA R., VELJKOVIĆ B., PEŠOVIĆ U., RANĐIĆ S., “Procesiranje nizova podataka u blizini senzorskih uređaja kod nadgledanja radnih delova kombajna“, Savremena poljoprivredna tehnika, 2017, 43(1): 1-6. ISSN 0350-2953

2018.

1. MARKOVIĆ D., TOMIĆ D., STEVOVIĆ V., PEŠOVIĆ U., RANĐIĆ S. “Mobilna aplikacija za izračunavanje količine semena za setvu“, Zbornik radova XXIII Savetovanja o Biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Agronomski fakultet u Čačku 9.-10. mart 2018, 23: 70-75. ISBN 978-86-87611-55-9
2. VUJIČIĆ, D., JAGODIĆ, D., RANĐIĆ, S., “Blockchain Technology, Bitcoin and Ethereum: A Brief Overview“, 17th International Symposium INFOTEH, Jahorina, BiH, 21. – 23.
3. STAMENKOVIĆ, Z., RANĐIĆ, S., SANTAMARIA, I., PEŠOVIĆ, U., MARKOVIĆ, D., “Decision Support System for Plant and Crop Protection“, 41st International Spring Seminar on Electronics Technology, Zlatibor, Serbia, May 16 – 20, 2018
4. ĐOKIĆ, S., STANOJLOVIĆ, S., VUJIČIĆ, D., “Possibility of Deploying COSMOS Operating System on Personal Computers“, Proceedings TIE 2018, 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, 25 – 27th May 2018, Čačak, Serbia, pp. 244 – 247
5. MITROVIĆ, D., RANĐIĆ, S., “Arduino Platform Capabilities in Multitasking Environment“, Proceedings TIE 2018, 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, 25 – 27th May 2018, Čačak, Serbia, pp. 304 – 309
6. MITROVIĆ, D., MARKOVIĆ, D., RANĐIĆ, S., “Raspberry pi Module Clustering and Cluster Application Capabilities“, Proceedings TIE 2018, 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education, 25 – 27th May 2018, Čačak, Serbia, pp. 310 – 315
7. JOVANOVIĆ, Ž., AVDIĆ, A., JANKOVIĆ, D., VUJIČIĆ, D., Smart Transportation in the Service of Improving Healthcare in Smart Cities“, 62. konferencija ETRAN, Palić, 11. – 14. juna 2018. godine, Sekcija RTI3,
8. VUJIČIĆ, D., JAGODIĆ, D., JOVANOVIĆ, Ž., RANĐIĆ, S., “Integracija Particle Photon IoT uređaja sa Google Cloud platformom“, 52. konferencija ETRAN, Palić, 11. – 14. juna 2018. godine, Sekcija RT5,
9. VUJIČIĆ, D., JOVANOVIĆ, Ž., STOJIĆ, D., PEŠOVIĆ, U., MILOŠEVIĆ, M:, RANĐIĆ, S., “WEB Service Integrated Matlab Parallel Computing“, UNITECH 2018, International Scientific Conference 16 – 17 November 2018, Gabrovo, Bulgaria, pp. II.168 – II.172
10. VUJIČIĆ, D., MARKOVIĆ, D., MARKOVIĆ, D., VESKOVIĆ, M., RANĐIĆ, S., “Practical Aspects of Using Virtualization with Raspberry Pi Clusters“, UNITECH 2018, International Scientific Conference 16 – 17 November 2018, Gabrovo, Bulgaria, pp. II.113 – II.116
11. VUJIČIĆ, D., MITROVIĆ, D., MARKOVIĆ, D., VESKOVIĆ, M., RANĐIĆ, S., „Practical Aspects of Using Virtualization with Raspberry Pi Clusters„, Journal of the Technical University of Gabrovo, 57(2018), pp. 81 – 83,
12. MARKOVIĆ, D., VUJIČIĆ, D., MITROVIĆ, D., RANĐIĆ, S., “Image Processing on Raspberry Pi Cluster“, International Journal of Electrical Engineering and Computing, Vol. 2, No. 2 (2018), pp. 81 – 90

2019.

1. MARKOVIĆ, D., VUJIČIĆ, D., STOJIĆ, D., JOVANOVIĆ, Ž., PEŠOVIĆ, U., RANĐIĆ, S., Monitoring System Based on IoT Sensor Data with Complex Event Processing and Artificial Neural Networks for Patient Stress Detection“, INFOTEH 2019, XVIII međunarodni simpozijum, Jahorina, RS, BiH, March 2019
2. MARKOVIĆ, D., TOMIĆ, D., STEVOVIĆ, V., PEŠOVIĆ, U., VUJIČIĆ, D., RANĐIĆ, S., GSM/GPRS posredni uređaj za prenos podataka u okviru koncepta IoT sistema“, XXIV Savetovanje o biotehnologiji, 15. – 16. marta 2019., Agronomski fakultet, Čačak, Srbija, str. 277 – 282
3. MILOŠEVIĆ, M., VUJIČIĆ, D., JOVANOVIĆ, Ž., DAMNJANOVIĆ, Đ., RADOVIĆ, M., “Daljinska obrada mamografskih slika korišćenjem Matlab WEB servisa“, 63. Konferencija ETRAN, Srebrno jezero, 3 – 6. jun 2019.
4. ĐURAŠEVIĆ, S., PEŠOVIĆ, U., “Chanel Selection in 2.4GHz Band for IEEE 802.15.4 Networks“, 54th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Ohrid, North Macedonia, 27 – 29 June 2019
5. VUJIČIĆ, D., MARKOVIĆ, D., RANĐIĆ, S., “IoT System for Monitoring Conditions in the Human Environment“, 54th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Ohrid, North Macedonia, 27 – 29 June 2019
6. PEŠOVIĆ, U., MARKOVIĆ, D., ĐURAŠEVIĆ, S., RANĐIĆ, S., “Remote monitoring of beehaive activity“, Acta Agriculturae Serbica, Vol. XXIV, No 48, 2019, pp. 157 – 165

2020. godina

1.

Ðokić, S., Vujičić, D., Pešović, U., Ranđić, S., Stojić, D., Jovanović, Ž., Vesković, M., Marković, D., “Angular and Jenkins Based System for Remote Execution of Tasks on Raspberry Pi Cluster“, 19 th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), Jahorina, 18-20 March 2020. DOI: 10.1109/INFOTEH48170.2020.9066299

2.

Marković, D., Vujičić, D., Stamenković, Z., Ranđić, S., “IoT Based Occupancy Detection System with Data Stream Processing and Artificial Neural Networks“, DDECS 2020, Novi Sad, April 22-24, 2020., DOI: 10.1109/DDECS50862.2020.9095715

3.

Stojić, D., Vujičić, D., Damnjanović, Đ., Jovanović, Ž., “Data Analysis and Artificial Neural Network Modelling of COVID-19 Patients“, TIE 2020, Čačak, September 18-20, 2020, pp. 161-164, UDC: 004:616.98

4.

Vujičić, D., Ranđić, S., “Educational Trends in Computing – Blockchain concept“, TIE 2020, Čačak, September 18-20, 2020, pp. 263-268, UDC: 004.7:371.3

5.

Marković, D., Koprivica, R., Veljković, B., Vujičić, D., Pešović, U., Ranđić, S., “Primena analize slike za određivanje dimenzija semena uljane repice korišćenjem IoT koncepta“, Poljoprivredna tehnika, godina XLV, broj 2, 2020, pp. 44-52, doi: 10.5937/PoljTeh2003044M

6.

Marković, D., Vujičić, D., Đorđević, B., Ranđić, S., “Application of Image Processing in Fog Computing”, UNITECH 2020, International Scientific Conference, 20 – 21 November, Gabrovo, Bulgaria, pp. I-347 – I-351

2021. godina