Laboratorija za računarsku tehniku

Limbo => Poligon mišljenja => Temu započeo: Siniša Ranđić 27.11.2016, 13:25

Naslov: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Siniša Ranđić 27.11.2016, 13:25
Kraj školske godine je prilika da se sumiraju rezultati ostvareni u prethodnih godinu dana. Jedan od parametara za ocenu je i broj diplomiranih studenata. Na računarstvu (računarska tehnika i računarsko inženjerstvo) protekle školske godine diplomiralo je 17 studenata. Od tog broja 5 studenata je svoje studije okončalo na vreme, tj. studije su završili u okviru 8 semestara. Promocija diplomiranih studenata je prilika da se ponovo sretnemo sa njima i između ostalo saznamo da li su se zaposlili, kako im je na radnom mestu i kako im izgledaju studije na Fakultetu u kontekstu posla koji obavljaju. Ovo poslednje treba da bude posebno interesantna informacija za nas zaposlene na Fakultetu, jer je najbolji pokazatelj valjanosti našeg rada. Ako se tome dodaju i mogućnosti komunikacije sa bivšim studentima preko različitih "društvenih mreža" očigledno je da postoje dobri uslovi da naš rad možemo permanentno poboljšavati. Posebno je značajno sagledavanje potrebne strukture i sadržaja predmeta preko kojih prenosi znanje, jer se radi o segmentu koji nije moguće promeniti preko noći tako da je efikasnost u sprovođenju razvojnih poteza veoma važna. 
Ovu temu otvaram sa željom da u narednih godinu dana, koliko će proći do početka aktivnosti na reakreditaciji obrazovne delatnosti Fakulteta pokušamo da sagledamo realne potrebe za teorijskim i praktičnim znanjima koje inženjer iz oblasti računarstva treba da stekne na kraju četvorogodišnjeg obrazovnog ciklusa, tj. na kraju osnovnih studija. Na bazi te analize treba da se generiše jedan celovit nastavni plan koji će na fleksibilan način da pruži mogućnosti za postizanje postavljenih ciljeva.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Siniša Ranđić 28.11.2016, 01:16
Sve vreme postojanja nastave računarstva na Fakultetu pitam se šta je to što treba da bude osnova obrazovanja inženjera računarstva kod nas. Najveći broj ljudi koji slično razmišlja opredeliće se za softversko obrazovanje. Lično tome nemam šta da prigovorim, sem da ne mogu da prihvatim olako postavljeno pitanje - "Ko se to još bavi hardverom u Srbiji"? Naravno ne želim da otvaram diskusiju na tu temu, jer bi ona bila krajnje kontraproduktivna. Međutim, ono što želim da postavim na početku ove naše potencijalne akcije su sledeća pitanja:

Ovu su pitanja strukovne prirode i značajno mogu da utiču na dalji razvoj struke na Fakultetu. Trenutna situacija je takva da su nastavnici na računarskom inženjerstvu po vokaciji elektroinženjeri, dok su nastavnici na informacionim tehnologijama po osnovnom obrazovanju dosta šarolikog spektra. Lično smatram da bi nastavnici koji bi predavali "glavne" predmete morali da budu iz struke, tj. da se i u istraživačkom smislu bave onim što predaju. 
S druge strane pri razmišljanju o nastavi računarstva treba razmišljati i o sledećim aspektima:
Treća dimenzija na koju treba obratiti pažnju tiče se pitanja za šta se spremaju budući inženjeri:

Ovo su samo neka pitanja za razmišljanje koja treba na početku razmotriti, pre nego se pristupi davanju konkretnih rešenja. 
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Siniša Ranđić 08.12.2016, 02:02
Još jedno važno pitanje na koje treba potražiti odgovor odnosi se na nivo specijalizacije koje studenti računarstva treba da steknu tokom studija. Praktično to znači da je potrebno odrediti granicu na kojoj se završava opšte računarsko obrazovanje, a počinje specijalizacija ka specifičnim segmentima struke. Jedan od načina nalaženja odgovora na ovo pitanje može da bude izbor između trogodišnjeg i četvorogodišnjeg obrazovanja. Na fakultetima sličnim FTNCa prihvaćen je četvorogodišnji model. Opravdanje za ovakav pristup može da bude zajedničke studije na I godini, gde se uglavnom izučavaju opšte obrazovni predmeti. U konkretnom slučaju vezani za elektrotehniku. Ako bi se ovakav model primenio na trogodišnje studije onda bi ostalo premalo vremena da studenti steknu dobro računarsko obrazovanje. U takvim uslovima četvorogodišnje studije su se nametnule kao logično rešenje. U takvim uslovima bi trebalo razmisliti da u četvrtoj godini studija dođe do dublje specijalizacije u okviru koje bi se studenti odlučivali za specijalizaciju ka:
a mogla bi se naći i neka srednja linija. U okviru hardverski orijentisanih studija studenti bi se mogli šire upoznati sa:
dok bi kod kod hardversko orijentisanih studija pažnja bila posvećena, pored klasičnih programesrkih prdmeta i
Za one koji bi se odlučili za nastavak studija na master nivou moglo bi se omogućiti dalja specijalizacija u navedenim oblastima, ali i specijalizacija na planu:
Ovo su neka polazna razmišljanja koja treba da podstaknu zainteresovane da daju svoj doprinos boljem profilisanju računarstva kao struke. Svakako da će pažljiviji čitalac, a i oni koji o ovoj problematici budu ozbiljno razmišljali u iznetim idejama naći određene slabosti. Jedna od njih je pitanje kadrova, jer se već na prvi pogled uočava da je za realizaciju jednog ovakvog koncepta neophodno postojanje šireg skupa stručnih nastavnika, pogotovu ako se žili napraviti iskorak u smeru dobijanja kvalitetnijih studija računarstva. 
Alternativa ovom razmišljanju je definisanje studija računarstva sa aspekta izgradnje obrazovnog profila koji neće biti postavljen široko, već bi trebalo da omogući sticanje kvalitetnog znanja u jednom relativno uskom segmentu računarstva - što bi moglo da postane brend Fakulteta. Kroz takav pristup stvorili bi se uslovi za dobijanje jednog konzistentnog okvira na oba segmenta delatnosti: obrazovnom i naučnoistraživačkom. 
Što se tiče naučnoistraživačkog rada kroz ovaj koncept bi se išlo na stvaranje dovoljno snažnih istraživačkih jezgara koja bi mogla da se uhvate u koštac sa osbiljnim istraživačkim izazovima. To bi bio veliki napredak u odnosu na sadašnje stanje gde se istraživanje odvija u malim grupama kod koji često ne postoji potrebna kritična istraživačka masa. Istovreeno bi se homogenije pokrili izabrabni segmenti u obrazovnoj delatnosti.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Marko Аcović 08.12.2016, 02:09
Pre nego krenemo u raspravu o tome kako treba podeliti uskostrucne predmete i da li treba napraviti dve grane (jednu hardverski orjentisanu i drugu softverski orjentisanu ili neki hibrid), mislim da bi trebalo definisati programe za nize godine studija. To bi bila osnova na kojoj bi se gradila sva usmerenja na visim godinama.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Siniša Ranđić 08.12.2016, 09:12
Svakako. Ja nisam posebno razmatrao taj segment nastave, jer iako imam jasan lični stav nisam načisto o relaciji - elektrotehnika - računarstvo. Naravno mislim u obrazovnom smislu. Na tom planu bi trebalo malo ozbiljnije prodiskutovati i konsultovati "svetske autoritete", mislim pre svega iskustva sa stranih škola.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Siniša Ranđić 17.12.2016, 21:37
U klasičnoj raspodeli predmeta - što se može primeniti na različite struke oni se dele na sledeće tri grupe:
Istina u akreditaciji Fakulteta iz 2009. godine pojavila se nešto drugačija podela (pretpostavljam da je to bilo definisano akreditacionim dokumentima). Ova podela (za modul računarsko inženjerstvo može da se pogleda stranica - http://www.ftn.kg.ac.rs/akreditacija/index.php?sp=OS_EL) je imala sledeću strukturu:
Nažalost u slučaju praktične primene ove podele na predmete modula RI standardno je došlo do isticanja nastavnika, a ne sadržaja predmeta pa su tako fundamentalni predmeti za računarstvo bili:
Naravno ima i predmeta, koji baš i nemaju veze sa računarstvom, ali su svrtsani u naučno - stručne predmete. Već ovaj korak u definisanju nastavnog plana studijskog programa računarsko inženjerstvo pokazuje odsustvo poznavanja osnova struke za koju se nastavni plan pravi. 
Polazeći od jednog ad hoc pristupa ovom poslu, bez straha da će mi neko inputirati neznanje, pokušaću da navedem predmete koji bi u svakoj varijanti trebalo da se nađu u jednom ovakvom dokumentu. Pri tome, trenutno ne razmišljam da li će se plan oslanjati na elektrotehniku ili ne i da li će biti hardverski obojen ili ne. Jednostavno računarstvo zahteva ta znanja. 
Kada se budu iskristalisali predmeti koji su potrebni za sticanje validnih znanja iz računarstva može da se pređe na sledeće korake, koji treba da obuhvate definisanje ostalih predmeta koji treba da budu osnova ili vezivno tkivo za sticanje kompletnog računarskog znanja. Na kraju bi se za svaki od predloženih predmeta dao kratak opis sadržaja materije koja bi se obrađivala u tom predmetu.
Posle svega treba da se pristupi definisanju strukture predmeta prema kojima bi se studenti usmeravali ka softveru odnosno hardveru i strukture obrazovanja na master studijama.
Predmeti koji sigurno treba da se nađu u korpusu računarski potrebnih znanja (ovde dajem smernice kako treba razmišljati pri definisanju skupa predmeta):
Molim sve zainteresovane da daju svoje predloge, koje ćemo objediniti u jedan dokument i dati dalju razradu.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Bojan 17.12.2016, 22:55
Super plan.Mislim da ce biti dosta bolji od prethodnog plana.Mislim da smer Ri treba da se bavi sistemskim softverom i projektovanjem hardvera.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Marko Аcović 18.12.2016, 02:41
Dobra polazna osnova. Hajde da krenemo od opsteobrazovnih predmeta. Sta izucavati u prva dva/tri semestra. Po mom misljenju, to bi moglo da bude sledece:
1. odabrana poglavlja iz matematike relevatna za racunarsku tehniku
2. odabrana poglavlja iz fizike
3. osnovne elektrotehnike (ovde treba videti u kolikoj meri)
4. osnove elektronike i digitalne elektronike
5. osnove tehnicke pismenosti, izrade dokumentacije itd.
6. Sociologija. Ovde mislim na socioloske aspekte bavljenja racunarskom tehnikom.
7. Strani jezik (engleski i nemacki). Jezici bi trebalo da se izucavaju bar 4 semestra

E sad, sto se tice oblasti oko kojih treba graditi nastavni program za racunarsku tehniku, mozda bismo pod svaku oblast mogli da dodamo sledece oblasti:

1. Arhitektura i organizacija računara
   - Osnovni i napredni elementi arhitekture i organizacije racunara
   - Izucavanje najpoznatijih arhitektura (Intel, Amd, Arm,...) i njihova komparativna analiza
   - Paralelni racunarski sistemi
   - Racunarski VLSI sistemi
   - embedded sistemi (IoT)
2. Algoritmi i strukture podataka
   - osnovne strukure podataka (fifo, lifo, uvezane liste, stabla, kolekcije,...)
   - algoritmi pretrage i sortiranja
   - sql i relacione baze podataka; neralacione baze podataka
   - Kriptografija i zastita podataka
3. Programski jezici i prevodioci
   - osnovne programske konstrukcije
   - principi rada i projektovanje programskih prevodilaca
4. Operativni sistemi
   - Osnovni principi rada operativnih sistema
   - Analiza najpopularnijih operativnih sistema (Unix, Linux, Windows, Android, iOS)
5. Računarske mreže
   - osnove racunarskih mreza (topologija, switch-evi, router-i, osi model, tcp/ip, wifi, bluetooth, zigbee,...)
   - Distribuirano programiranje
   - Web programiranje
6. Programske paradigme
   - Imperativno programiranje
   - Proceduralno programiranje
   - Deklarativno programiranje
   - Funkcionalno programiranje
   - Objektno orjentisano programiranje
   - Programiranje sistema sa konacnim brojem stanja (FSM)
   - Softverski obrasci (Design Patterns)
   - Projektovanje softvera (desktop, mobile, web)

Sigurno je da ovo nije najbolja podale posto se dosta predmeta medjusobno preklapa a mozda sam neke oblasti stavio u pogresnu grupu ili sam nesto izostavio ali verujem da ce doprineti u stvaranju novog programa na racunarskoj tehnici. Sta mislite?
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Bojan 18.12.2016, 02:59
Stvarno plan je super.Kad bi smo sve to ucili na RI smeru,mislim da bi smo imali najbolji smer u Srbiji , a mozda i u regionu. B-)
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Siniša Ranđić 18.12.2016, 14:11
Složću se da je koncept o kome odavno prčamo, a  sada i da ga razrađujemo nešto novo,, čak kada se posmatraju i najpoznatiji fakulteti u Srbiji. Naravno da lično nemam pretenzije da se nečim bavim da bih po svaku cenu bio nabolji. Već jednostavno želim da se stvarima bavim na najbolji mogući način, a ako bude boljih nije strašno, jer važno je da smo i mi dobri. I da naravno težimo da budemo još bolji. 
Pre nego nastavimo sa razradom koncepta nastavnog plana računarstva na FTNCa želeo bih da ukažem na neke pretpostavke koje moraju da prate razvoj nastavnog plana i njegovu kasniju primenu. Jako je važno što inicijativa o promenama nastavnog plana dolazi iz neposredne prakse. Ko najbolje zna koja su to znanja potrebna za praktikovanje svega što na ovaj ili onaj način spada u računarstvo - oni koji se time neposredno bave. Pri tome oni poseduju i znanja o tome kako su se školovali, koja su znanja tom prilikom dobili i koliko su ona u korelaciji sa znanjima koja su im bila potrebna za bavljenje praktičnim radom. Neko će ovu našu aktivnost doživeti pre svega kao kritikovanje stanja na FTNCa. Međutim, ja je pre svega vidim kao želju bivših studenata da pomognu da Fakultet stane rame uz rame sa vodećim fakultetima u zemlji po kvalitetu znanja koje se ovde može steći odnosno kvaltetu stručnjaka koji svoje studije završavaju na FTNCa. 
Objekivno govoreći stanje u računarskom obrazovanju se neće promeniti na bolje samo promenom nastavnog plana. Neophodno je da svi koji se bave ovim segmentom rada na Fakultetu prihvate činjenicu da se mora voditi računa o sledećim pretpostavkama:
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Marko Аcović 18.12.2016, 15:23
Da li je rukovodstvo fakulteta obavesteno o inicijativi za promenu nastavnog plana na racunarskoj tehnici? Ako nije, kada ce biti?
Dodao bih da bez podrske i odobrenja rukovodstva od izmene nastavnog plana nece biti nista.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Siniša Ranđić 18.12.2016, 19:44
Ja sam dosadašnje predloge, posebno uvažavajući ovo što je Marko predložio zapisao u programu MaindManager i sliku tog prvog zapisa ppostavljam na Forumu.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Marko Аcović 18.12.2016, 19:58
Dopada mi se kako izgleda ova mapa oblasti/predmeta. Kad se bude islo u detalje, trebalo bi naglasiti ovo za matematiku i fiziku da se ne izucavaju sve oblasti nego samo one koje su bitne za dalji rad. Alternativno, mozda bi trebalo staviti naglasak na bitne oblasti a one koje nisu bitne da se samo prodju formalno i na ispitima da se ne insistira previse na njima.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Bojan 18.12.2016, 20:08
Da li bi mogli da odvojimo smer za energetiku i smer za racunare od prve godine.Mislim da bi se tako mogao lakse oragnizovati novi nastavni plan za racunarsku tehniku.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Siniša Ranđić 18.12.2016, 20:27
Ja sam u principu pristalica da se u startu zna ko šta studira, a da li će biti nekih zajedničkih predmeta i kojih to je pitanje ocene kakvo znanje treba da steknu i jedni i drugi studenti.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: dbogi89 19.12.2016, 10:55
Ovaj plan i program ako se realizuje kod nas bice fenomenalno(po meni ovoga se treba drzati ni nesto dodavati, ni oduzimati). Samo

jos jedno naglasavanje po meni jako bitna stvar, ispite  smisleno treba rasporediti po godinama, a ne samo da se nabacaju, pa

student dodje u 3. godinu i ne zna vise sta je ucio i nema neke povezene celine. Sto se tice kriterijuma jos jednom ponavljam,

prosecan student fakulteta mora imati tacno odredjeno znanje nema odstupanja ogromnih(dzaba i dobar smer , ako studenti

nemaju znanja). A da ako hoce fakultet kao institucija da popravi svoj status u drustvu i da bude prepoznat kao  dobra institucija

koja zasluzuje mesto u drustvu, trebalo bi podici kriterijume i na drugim smerovima.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Siniša Ranđić 19.12.2016, 15:31
U principu se slažem da ovom predlogu nema mnogo zamerke. Lično mislim da se neke stvari trebaju detaljnije razraditi i izbalansirati. Takođe, sve ono što ne bude ušlo u plan osnovnih studija treba razraditi kroz master studije, gde bi trebalo pokušati da student kad završi master studije bude zaista "majstor" u određenoj oblasti. 
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: dbogi89 19.12.2016, 15:57
Profesore,

Ako se izborite za ovaj novi studijski program, ovo ce biti fenomenalno, kako za fakultet, tako i za grad. Jer cim imamo kadar docice i vise

 firmi ..
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Siniša Ranđić 19.12.2016, 17:06
Da bi to postigli trebaće mi široka pomoć kako bivših tako i sadašnjih studenata. Inače u prethodnom odgovru zaboravio sam bitnu stvar, a tiče se tzv. brendiranja studija računarstva na FTNCa. Da bi se obezbedio dobar status u akademskoj zajednici pored dobrog nastavnog plana stdudijskog programa neophodno je da nastavnici i saradnici budu poznati po svojim stručnim i naučnim dostignućima. Ako je to direktno korelisano sa najvažnijim delovima nastavnog plana onda možemo da kažemo da je računarstvo brend FTNCa. To znači da pored razvoja obrazovne delatnosti u smislu približavanja svetskim trendovima u računarskoj struci nastavnici i saradnici treba da i sami uspešno participiraju u glavnim oblastima računarstva i da te aktivnosti budu vidljive kroz projekte koji će svoje mesto naći u praksi. Naravno to ne isključuje i rad na istraživačkim projektima u okviru kojih se "pomeraju granice računarstva". Iako to ad hoc deluje kao utopija ako budemo verovali u sebe i svoje moći ni takav jedan rezultat neće biti nedostižan.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Marko Аcović 19.12.2016, 19:38
Meni deluje kao utopija naterati vecinu profesora da uce nesto novo. Uglavnom se uhvate jedne stvari koju navodno znaju (a i to je pitanje) i onda se drze te iste stvari misleci da ce tako docekati penziju. S tim u vezi, trebalo bi raditi na promeni kolektivne svesti ljudi zaposlenih na fakultetu. Trebalo bi doneti strategiju daljeg razvoja fakulteta (u toj strategiji bi se nasao i novi nastavni plan za racunarsku tehniku) i onda delati prema istoj. Ali uz malo truda i odricanja, moguce je i to postici. Nista nije nemoguce. :)
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Miloš 20.12.2016, 00:28
Ja ovih dana imam malo vise obaveza, pa ne stizem bas da se ukljucim u ovu diskusiju.

Sto se tice nastavnog mislim da je jako dobar i veoma ambiciozan. Ne bih ovim postom da ulazim u trenutnu situaciju na fakultetu, ali mislim da treba imati u vidu stanje, stoga iako ne bude usvojen ovaj program za 2017, super je i ukoliko se makar deo ovoga ostvari. Zbog toga ne bi bilo lose napraviti plan, strategiju kako Marko rece, kako bi npr kroz 2-3 faze uveli ovakav program na fakultetu.

Takodje mislim da treba pokusati i traziti pomoc od lokalne samouprave, ministarstva, a i IT industrije za podrsku ovakvog plana. Tu prvenstveno mislim na opremljenost kabineta, verujem da bi odredjene kompanije donirale racunare za opremanje makar jednog kabineta, ukoliko bi im se dao na uvid ovakav plan i program. Nadam se da to nije previse uvredljivo za fakultet, ali mislim da nista ne gubimo ako bi se pokusalo.


Sto se tice samog programa, mislim da ne bi bilo lose razmisliti i o sledece dve tacke:
1. UX/UI dizajn - Najbolji nacin da se ovi predmeti organizuju jeste kroz razne seminarske radove, pritom dobro bi dosli studentima da se malo "igraju" i odmore mozak od programiranja. Jer koliko god neki softver bio dobar, ukoliko nema dobar dizajn isto je kao da nije dizajniran. Stoga bilo bi lepo da se studenti i sa ovim malo upoznaju. Tu bi u moglo da se doda i Animacija koja je uvek aktuelna. Ja sam uvek za open source alate, ali to je licni izbor, u ovom slucaju fakulteta, u to ime jedna slika:
(http://www.pdis.org.rs/pdis/images/stories/slike/SlobodanSw/Linux_Alternative_2016.jpg)
2. Stvar na koju bi mozda isto malo trebalo obratiti paznju je debagovanje i testiranje, mozda zvuci glupo, ali ovo je itekako placena i trazena profesija (u pojedinim firmama i placenija od programiranja). Ne mogu ni svi da budu programeri. Svakako da je ovo ulazenje u neku dublju pricu, ali u svakom slucaju bolje kao izborni predmet da se ovo bira nego mehanika. Mada mozda bi moglo da se provuce kroz jednu od paradigmi programiranja koje je profesor napomenuo. Imam nekoliko kolega koji se bave ovim poslom i na dobrim su pozicijama, tako da bih mogao da ih pitam za savet.Sto se tice samih predmeta, mozda ne bi bilo lose da se otvori podforum gde bi se diskutovalo o njima. Misljenja sam da npr Mreze treba da se baziraju na CCNA kursu, iz vise razloga. Prvi, jer bi to omogucilo studentima da polazu za CCNA sertifikat, a drugi jer se materija, pa i cele vezbe mogu naci na internetu, pored toga postje simulatori CISCO uredjaja. Pohadjao sam ovaj kurs i mogu da pomognem u realizaciji, tj nabavci literature od profesionalni predavaca iz AMRES-a i RCUB-a.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Siniša Ranđić 20.12.2016, 00:45
Slažem se da je utopija očekivati da se samo od sebe desi. Promena kolektivne svesti je veoma važna, da ne kažem presudna. Jer bez toga neće moći da se napravi onaj pravi korak. Ali istovremeno to ne znači da treba odustati i posuti se pepelom. Kao i Katon Stariji treba ponavljati ,,Ceterum censeo Carthaginem esse delendam". To mora da postane moto svih onih koji sebe smatraju nastavnicima računarstva na Fakultetu. Naravno da je Strategija razvoja nužna, a tako nešto na Fakultetu nije pravljeno već deceniju ipo. Vreme je za promenu.
Hvala Miloše na sugestijama.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Miloš 20.12.2016, 00:54
Svako, razumemo se u potpunosti, zbog toga i ucestvujem u ovim diskusijama, jer mislim da stvari mogu da se promene, samo treba elana.

Evo kako izgleda potraznja za IT kadrom:

Izvor www.helloworld.rs
   Programiranje [317]
   Sistemska administracija [31]
   UX Dizajn [27]
   Podrška [27]
   QA [21]

Izvor www.startit.rs
   Programiranje + DevOps [371] (naravno mnogo vise je programerski pozicija)
   UX Dizajn [32]
   QA [14]Ovde treba imati u vidu da se pod sistemskom administracijom uglavnom podrazumevaju poslovi iz mreza i gotovo ni jedan oglas nema da se ne trazi poznavanje CCNA, CCNP ili drugih sertifikata. Podrska moze da bude i helpdesk, ali mnogo cesce su u pitanju pozicije koje zahtevaju rad na vise frontova sa ljudima, mrezama, administriranjem servera i slicno.Mala digresija, ako nekoga zanima praksa u Cacku, nek pogleda ovo:

TelNet (Čačak)
   Neplaćena praksa. U zavisnosti od učinka, može da bude plaćena.
   Trajanje: 1-6 meseci
   Pozicije: Software Engineeri (Java, C#, Android, Angular...)
   Više info na mejl: info@telnet.rs

Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Bojan 20.12.2016, 01:21
Super predlozi od strane Milosa.Valjalo bi trebalo razmotriti predloge.Jer ko se bude bavio aplikativnim softverom ,mnogo ce mu znaciti znanja iz oblasti koje je Milos predlozio.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Marko Аcović 20.12.2016, 02:30
Cini mi se da na master studijama na etf-u postoji predmet tipa programiranje korisnickih interfejsa. Svakako podrzavam uvodjenje i rada sa gui-em jer je ambalaza prodaje proizvod a i studenti treba da nauce da razdvajaju gui od poslovne logike aplikacije.

Sto se tice mreza, mislim da je ok da se radi bar po ccna programu. Mogla bi da se napravi neka saradnja sa ciscom.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Bojan 20.12.2016, 02:49
Saradnja sa CCNA kompanijom bi bio veliki uspeh za FTNC.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Siniša Ranđić 20.12.2016, 10:00
Milošev prilog, pored dodatka u pogledu znanja koje bi trebalo sticati kroz studije računarstva otvara dva nova aspekta o kojima treba voditi računa ako se želi obrazovna delatnost, ne samo računarstva podići na viši nivo. Ti aspekti su:
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Marko Аcović 20.12.2016, 13:53
Citat: Bojan  20.12.2016, 02:49Saradnja sa CCNA kompanijom bi bio veliki uspeh za FTNC.
Samo mala korekcija, kompanija je Cisco a CCNA je Cisco Certified Network Associate kurs :)

Fakultet bi trebalo da kontaktira kompaniju Cisco u vezi odrzavanja kurseva na FTNC. Znam da kursevi nisu besplatni ali bi se za fakultet sigurno dobili neki popusti.
Alternativno da se predmet Racunarske mreze predaju prema CCNA kursu (mislim da je to vec neko spomenuo ranije).
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Bojan 20.12.2016, 14:57
Da pogresih.Lapsus. :D
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Miloš 20.12.2016, 16:36
Mislim da 1200-1500 evra nije mala cifra za studente, takodje da bi se drzao kurs mora da postoje instruktori koji takodje poseduju sertifikate tako da to nije bas tako naivno.

Ovo nije bas lako ostvarljivo i zbog nedostatka opreme, cena CISCO routera i switcheva je prevelika. Moj predlog je da se predmet prilagodi CCNA kursu. Koriscenjem simulatora Cisco Packet Tracer-a moguce je odraditi 90 vezbi koje se prolaze kroz ovaj kurs. Na ovaj nacin studenti bi dobili potrebno znanje, a one koje zainteresuje mogu da plate samo polaganje ispita koje kosta oko 300 evra.

Takodje da napomenem da se ceo kurs odvija kroz cetiri semestra, trajanje jednog semestra je 2 meseca, sto mu u globalu dodje da bi predmet bio dvosemestralni, pri cemu bi postojao uslov, da studenti ne mogu da polazu drugi deo ukoliko nisu polozili prvi.Ovakav program bi zahtevao jos jednu veliku promenu, u smislu polaganja ispita. Ukoliko bi se studenti rasteretili "nepotrebnih" predmeta, kriterijumi za polaganje ostalih ispita bi trebao da se poveca, da se studenti vise samostalno edukuju kroz zadatke i samostalne radove.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Bojan 20.12.2016, 16:51
Ideja je vrhunska.Samo treba videti da li ce fakultet prihvatiti tako nesto.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Marko Аcović 20.12.2016, 17:08
Da, u pravu si. To je ipak previsoka cifra. Mislim da sto se tice teorijskih znanja dovoljno preci ovu knjigu: Računarske mreže, prevod 5. izdanja -  Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall (http://www.mikroknjiga.rs/store/prikaz.php?ref=978-86-7555-382-3). Uz dodatak tog simulatora Cisco Packet Tracer-a (ukoliko je besplatan) i odgovarajuce vezbe dobili bismo sasvim pristojan predmet.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Marko Аcović 20.12.2016, 17:10
Citat: Miloš  20.12.2016, 16:36Ovakav program bi zahtevao jos jednu veliku promenu, u smislu polaganja ispita. Ukoliko bi se studenti rasteretili "nepotrebnih" predmeta, kriterijumi za polaganje ostalih ispita bi trebao da se poveca, da se studenti vise samostalno edukuju kroz zadatke i samostalne radove.
Apsolutno podrzavam ovaj stav. Kad se oslobodimo nebitnih predmeta, trebalo bi postaviti lestvicu na visi nivo.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: marjan 20.12.2016, 22:33
Čitah malo ovu diskusiju, pa reko' da prozborim par, nadam se konstruktivnih, reči, pre svega vezano za računarske mreže.
Cisco košta poprilično i zahteva opremu, eventualno dodatni prostor i naravno kadrove (koji opet treba da prođu i sami ovu obuku itd.). Nije neostvarivo, međutim nije ni jednostavno. Ono za šta sam čuo je MikroTik akademija, vidim da su sve popularniji, ima ih čak i u nekim srednjim školama. Jeste jeftinije (pričam okvirno, da se ne gađam ciframa), ali naravno i manje vredno od CCNA/CCNP.
Sa druge strane...
Ništa ne sprečava ljude da rade po Cisco planu, bar po nekim elementima, na lab. vežbama. BTW, za vežbe generalno, koliko sam video, koristi se i GNS3, međutim opet ostaje pitanje nabavke imidža odgovarajućih rutera (što se radi "prećutno", rekao bih).

Elem, sertifikati su odlična stvar, međutim ne može se kurikulum zasnivati na njima. Naročito na akademskim studijama. Da, posao u struci je važan, ali inženjer ili istraživač mora da ima i taj akademski momenat, koji je katkad apostrofiran sa određenom dozom omalovažavanja nažalost.
Pre nekih godinu dana piše mi jedan student sa TI, koji je svojevremeno imao Mreže. Radi u jednoj firmi i kaže: "držim OSI model na zidu, a nekad mi nije bilo jasno šta će nam to". :D

Na kraju, postoji li bolji primer za kurs Mreža od Stenfordovog - danas nam je privilegija praćenja kurseva koji se slušaju na prestižnim univerzitetima na dohvat ruke: https://lagunita.stanford.edu/courses/Engineering/Networking-SP/SelfPaced/about

Kad kažem nama, mislim na studente i na nastavnike. U stvari, dobar nastavnik nikad i ne prestaje biti student.

BTW, mislim da sat na serveru nije tačan. ;)
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Miloš 20.12.2016, 23:27
Ne bih da omalovazavam ni jedan kurs, ali znam ljude koji imaju po nekoliko sertifikata Mikrotika, koje su stekli na kursevima od 7 dana i pitanje je validnosti odnosno vrednovanje istih od strane poslodavca.

Da se razumemo ne reklamiram CCNA. Ideja je bila da se predmet bazira na ovom kursu iz prostog razloga, sto je ovo osnovni kurs iz mreza, koji jako dobro uvodi u OSI model, L2 i L3 uredjaje, protokole, VLAN-ove, i td. Studenti koji bi zavrsili predmet, baziran na ovom kursu, bi znali da izvrse osnovna konfigurisanja rutera, da podese VPN konekcije i sl. Mi smo imali 2 predmeta u vezi mreza, jedan je bio usmeren na sigurnost, pa smo ucili osnove kriptografije i sl, a drugi je bio bas mreze, oba sam polozio, a da nisam znao da podesim ni vlan, ni vpn, ni bilo kakvo osnovno konfigurisanje rutera, malo smo radili firewall i to je to. Da ne pricamo o sve trazenijim inzenjerima koji treba da podesavaju wirlless mreze ili o nedostatku VOIP inzenjera, a realno i jednih i drugih nedostaje iz prostog razloga sto ne postoji osnovno predznanje koje se izucava na kursevima poput CCNA.

Sa druge strane tu je CCNP koji je nadogradnja CCNA i za koji mi je instruktor rekao da je bespotreban u zemlji Srbiji, jer jako malo firmi ima para da kupuje Cisco routere, pa je samim tim i potraznja ovih strucnjaka jako mala, odnosno placenje sertifikata je bacanje para.

Sto se tice nabavke uredjaja mislim da to nije neophodno, iz prostog razloga sto postoje odlicni simulatori, pomenuo sam Packet Tracer. Mi smo na CCNA kursu samo prve dve vezbe radili sa uredjajima, cisto da probamo, malo je lakse zapamtiti kada se koristi crossover, a kada straight kabl, da cim vidimo uredjaj znamo da li je to router ili switch (router ima prekidac switch nema ;-) ) i to je to. Sve ostale lab vezbe smo radili preko simulatora.
GNS3 je takodje super stvar, mogu se podizati os router-a na VM i onda ih konfigurisati, podrzavam.

Ne bih se slozio sa tim da se kurikulim nekog predmete ne moze zasnivati na kursu. Valjda se inzenjeri skoluju da bi sutra imali znanje sa kojim ce resavati probleme, kursevi su zapravo i popularni, zato sto novopeceni inzenjeri nemaju ni teorijsko ni prakticno znanje iz pojedinih oblasti.

Jos jednom ponavljam, cilj mi je bio da ukazem na oblasti koje pokriva ovaj kurs, nakon usvajanja ovog gradiva,  student bi bio spreman da podesi i cisco i juniper i mikrotik, da ne pominjem tplink.

Da vreme se opet poremetilo, mislim da NTP nije dobro podesen.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Siniša Ranđić 21.12.2016, 12:11
Kao što se vidi krug zainteresovanih se širi, što celoj ovoj aktivnosti daje dodatnu težinu. Da bi aktivnosti operacionalizovali u prilogu dajem aktuelni predlog skupa predmeta/oblasti koje bi trebalo izučavati na računarstvu. Takođe, prilažem i inicijalni pregled aktivnosti koje treba preduzeti u okviru napora da se definiše novi nastavni plan RAČUNARSTVA na FTNCa. Moje predlog je da ove aktivnosti treba završiti do 30. septembra 2017. godine, kada treba da javnosti bude ponuđen kompletan Elaborat sa predlogom novog nastavnog plana. U ovoj fazi treba razmotriti predlog aktivnosti, eventualno neke dodati ili izbaciti, a neke mogu i da se spoje. Nakon toga sve to treba oročiti, tj. definisati rokove u kojima pojedine aktivnosti treba da budu završene. 
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Marko Аcović 21.12.2016, 15:12
Valjalo bi ove aktivnosti predstaviti na vremenskoj osi. Ovako nije jasno kojim redosledom treba ici i koliko bi svaka aktivnost  trebalo da traje.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Siniša Ranđić 21.12.2016, 17:00
Slažem se.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Siniša Ranđić 21.12.2016, 23:50
U toku dana u postojeći pregled oblasti (predmeta) iz kojih bi studenti trebali da steknu znanja iz oblasti računarske tehnike na Fakultetu dodate su nove oblasti pa se nova verzija (verzija 1.03) prilaže u obliku odgovarajuće JPEG datoteke.
Istovremeno započeto je sa definisanjem okvirne strukture obrazovanja u oblasti računarske tehnike na prva dva nivoa studije (osnovnim i master). Ad hoc se predlaže da master studije budu organizovane u obliku sadržajno jasno definisanih modula koji bi omogućavali da se studenti usmeravaju ka užim oblastima računarske tehnike. Za one koji neće u potpunosti "jednobojno" obrazovanje kroz određeni broj izbornh predmeta mogu se steći i znanja iz drzgih oblasti.
Što se tiče osnovnih studija za sada se ona posmatraju jedinstveno mada treba razmotriti uvođenje i modula na osnovnim studijama. Stepen usmeravanja zavisiće od predložene dužine trajanja osnovnih studija. Za sada je dato da trajanje osnovnih studija bude n semestara. Što se tiče dužine master studija označeno je da ona bude m semestara. Ono što je za sada gotovo izvesno to je da treba da je
n + m = 10 semestara

Kao što sam u prethodom odgovoru naznačio, a kako je i Marko predložio u narednom periodu (do kraja meseca) pokušaću da operacionalizujem aktivnosti na definisanju predloga studija računarske tehnike i izradi odgovarajućeg Elaborata, u kome će biti dati termini realizacije pojedinih aktivnosti.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Siniša Ranđić 22.12.2016, 08:12
Dodajem novu verziju (Version 1.04) pregleda oblasti za izučavanje u okviru računarske tehnike na FTNCa.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Marko Аcović 22.12.2016, 17:36
U jednom trenutku valjalo bi izaci pred studente (bivse i sadasnje) kao i pred profesore sa predlogom nastavnog plana. Mogli bismo da posaljemo jedan grupni mejl svim bivsim studentima gde (moze u vidu ankete) gde bi se dobila povratna informacija o kvalitetu predlozenog nastavnog plana. Tu bi se ostavilo prostora da bivsi studenti mogu da daju svoje primedbe/predloge.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Siniša Ranđić 22.12.2016, 18:02
Naravno, ali mislim da još nemamo celovit predlog, sa jasno definisanom strukturom plana. Tek kad to uradimo možemo da ga plasiramo u javnost.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Miloš 22.12.2016, 21:07
Za pravljenje ankete preporucujem Google forms.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Marko Аcović 23.12.2016, 12:51
Na Bojanov predlog, bilo bi lepo kroz vezbe i/ili seminarske/diplomske radove ubaciti i ovo u Operativne sisteme.
https://github.com/SamyPesse/How-to-Make-a-Computer-Operating-System (https://github.com/SamyPesse/How-to-Make-a-Computer-Operating-System)
https://littleosbook.github.io/book.pdf (https://littleosbook.github.io/book.pdf)
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Siniša Ranđić 23.12.2016, 16:41
Apsolutno se slažem. Ova ideja praktično predstavlja ulazak u drugi sloj obrazovanja - osposobljavanje za rešavanje praktičnih problema iz fundamentalnih oblasti računarske tehnike. To znači da u ovom nivou treba dati prdloge za načine sticanja znanja u pogledu - npr. u pogledu projektovanja OS, prevodilaca, asemblera, ...
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Siniša Ranđić 03.01.2017, 00:57
Iako nisam bio aktivan na Forumu, nisam lenčario. U međuvremenu sam pisao uvodni tekst za Elaborat o novom nastavnom planu računarstva. U tekstu se daje osvrt na ciljeve i motive sa kojima se pristupilo ovom poslu. Tekst je trenutno na internoj reviziji i nadam se da će se u najskorije vreme pojaviti ovde i postati dostupan široj javnosti radi dorade.
U međuvremenu se u Srbija takođe rasplamsava diskusija i janosti nude varijacije na sličnu temu. A sve sa ciljem da se obezbedi dovoljan broj stručnjaka u oblasti informacionih tehnologija i računarstva. Evo članka koji se danas pojavio na sajtu B92 - "Srbiji hitno treba 20.000 ovih radnika" (http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2017&mm=01&dd=02&nav_id=1216340 (http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2017&mm=01&dd=02&nav_id=1216340)). U ovom tekstu se značajna pažnja posvećuje pitanju saradnje visokoškolskih ustanova i privrede. I to ne samo na planu rešavanja konkretnih problema već i participaciji stručnjaka iz privrede u realizaciji obrazovnih aktivnosti na fakultetima. Ovom aspektu treba pokloniti pažnju u segmentu Elaborata koji bi trebalo da bude rezultat ovih aktivnosti, u kome se bude govorilo o metodologiji neposredne realizacije nastave računarstva na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku.
Naslov: Odg: COMPUTING CURRICULA na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku
Poruka od: Siniša Ranđić 04.01.2017, 19:58
Prema najavi napisan je tekst koji sadrži motive i ciljeve razvoja novog nastavnog plana i programa računarstva na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku. Zainteresovani mogu da iznesu svoje mišljenje o ponuđenom tekstu. Želja je da ovaj tekst, ali sve što budemo radili budu kroz diskusiju učinjeni boljim što će ceo proces predalaganja nastavnog plana i programa računarstva učiniti kvaltetnijim.

OBAVEŠTENJE: Zbog konzistentnosti rasprave o ovoj problematici diskusiju o problemima nastavnog plana računarstva na FTNCa nastavićemo na Forumu Limbo/Računarska tehnika, gde sam pokrenuo temu Fakultet tehničkih nauka - COMPUTING CURRICULA 2017 (http://csl.ftn.kg.ac.rs/forum/index.php/topic,892.0.html).