Greške u pisanju - Onako ad hoc - Deo 1

Započeo Siniša Ranđić, 19.03.2016, 10:49

prethodna tema - sledeća tema

Siniša Ranđić

19.03.2016, 10:49 Poslednja Izmena: 19.06.2016, 19:55 od Siniša Ranđić
Sve više sam u prilici da čitam studentske tekstove i da se suočavam sa greškama kojih ne bi trebalo bude. Zato ću u okviru ove teme pokušati da ukažem na neke od njih. Ukazivanje neće biti sistematizovano već ću greške komentarisati onako kako na njih budem nailazio u tekstovima. Iako ću se maksimalno truditi da se ne ponavljam, pošto ću o greškama pisati u nastavcima ako bude ponovljenog ukazivanja na iste greške to samo treba shvatiti da se radi o najčešćim grešakam koje se najčešće ponavljaju i teško izbegavaju.
 • Korišćenje strane literature, pre svega one na engleskom jeziku često zahteva da se pojedini delovi tih tekstova prevedu na srpski jezik. Pri tome se često koristre online prevodioci, kao što je Google Translate. Obavezno je pre prevoda proveriti da li dobijeni tekst ima smisla na srpskom jeziku;
 • Takođe, ako se preuzima tekst npr. sa hrvatskog ili bosanskog govornog područja treba iz ijekavice preći u ekavicu i termine prilagoditi našem rečniku. Naravno ovo se neće raditi ako se direktno citira preuzeti tekst. Ali to se mora navesti u tekstu;
 • Slike koje se ubacuju u tekst moraju biti referisane u tekstu, npr. Na slici 3.1 prikazana je šema ... Uobičajeno je da pozivanje na sliku bude izvršeno pre nego što se slika ubaci u tekst. Ispod slike treba da stoji potpis, koji se sastoji iz identifikatora, koji se uobičajeno sastoji od reči Slika <Broj slike> Naziv slike i kao i sama slika centrira se na stranici;
 • Kao za slike isto važi i za tabele s tim što se broj tabele i naziv tabele pišu iznad tabele sa levim poravnjanjem;
 • Spisak referenci u poglavlju Literatura treba da pokrije sve aspekte realizacije projekta odnosno sve segmente rada. Kroz ovo poglavlje i sadržaj referenci student pokazuje koliko je detaljno upoznat sa problematikom koja se tretira u radu. Poželjno je koristiti literaturu koja pored tehničkih sadrži i teorijska razmatranja vezana za sadržaj rada. Takođe, treba izbegavati da spisak referenci de facto bude samo spisak WEB adresa;
 • I pored naglašavanja da se tekst piše bezlično tekstovi se i dalje pišu u prvom licu jednine, a najčešće prvom licu množine.
 • Poželjno je da  se u tekstu referiše na literaturu koja je u konkretnom slučaju korišćena. To se po pravilu radi stavljanjem broja reference (iz spiska referenci) iz poglavlja Literatura na kraj rečenice gde e želi pozivanje na datu referencu. Uobičajeno je da se broj reference stavlja u uglaste zagrade , npr. [5];
 • Iako je to veoma teško, pogotovu ako se za pisanje ima malo vremena - treba maksimalno izbegavati korišćenje dugačkih rečenica.

Siniša Ranđić

 • Pri pisanju teksta treba se truditi da se izbegava pogrešna upotreba pojmova. Kao ilustracija može navesti korišćenje sledećih parova pojmova
           Projekat - Projektni zadatak
           Funkcija - Funkcionalnost

Siniša Ranđić

19.06.2016, 23:35 #2 Poslednja Izmena: 19.06.2016, 23:50 od Siniša Ranđić
Ono što je sam uočio, posebno kod pripreme dokumentacije za opis projekata koji se rade iz različitih predmeta, tiče se ne poštovanja osnovnih standarda, koje takvi dokumenti treba da zadovolje. U konkretnom slučaju to se odnosi na strukturu samog dokumenta. Ovo posebno ima značaj, kada je projekat urađen na bazi gotovih rešenja preuzetih iz literature ili Interneta. Dokument sa opisom projekta je prava prilika da studenti daju svoj kreativni doprinos projekt, posebno ako on sadrži kritički osvrt na ono što je urađeno.
Još u osnovnoj školi uči se da pisani rad treba da ima standardnu strukturu, koja se sastoji iz tri osnovna segmenta:
 • Uvod
 • Razrada
 • Zaključak
U slučaju tehničkog prikaza projekta središnji segment Razrada može se, prema potrebi dalje strukturirati, tako da sadrži elemente opsia kao što su:
 • Teorijski uvod - u kome treba locirati problem koji se tretira u okviru projekta. Takođe, treba ukratko ukazati na mesto i ulogu uređaja, programa, ... koji je predmet projekta i eventualno dati reference na moguća postojeća rešenja. Ovo ne treba da bude široka rasprava, kakva bi trebalo da bude ugrađena u diplomski rad ili još više nivoe radova.
 • Projektni zadatak i idejno rešenje - ovde treba u kratkim crtama dati prikaz zadatka koji je trebalo uraditi u okviru projekta. Takođe, treba dati idejno rešenje, koje treba da ukaže na pravce razmišljanja u fazi neposredne realizacije projekta.
 • Prikaz realizacije projekta - ovo poglavlje treba da sadrži opis realizacije projekta, uključujući i praktičnu realizaciju uređaja ako je do nje došlo. 
Opis projekta treba da sadrži i Literaturu u kojoj treba navesti sve reference koje su korišćene tokom realizacije projekta. Na kraju može se dati i Prilog u kome treba staviti detaljne šeme dobijene tokom realizacije projekta, listinge programa koji su napisani i druge informacije važne za ilustrovanje realizovanog projekta.