Home » Inteligentni senzori

Inteligentni senzori

Na ovoj stranici biće predstavljeni rezultati istraživanja u okviru projekta “RAZVOJ INTELIGENTNIH SENZORA I SENZORSKIH MREŽA

Inteligentni senzori predstavljaju interesantnu istraživačku oblast. Ona je dobila na značaju sa razvojem poluprovodničke tehnologije kada su elektronski sklopovi mogli realizuju u obliku visokointegrisanih kola. Preteču inteligentnih senzora čine uređaji bazirani na mikrokontrolerima.  Na njihove ulazne portove dovode se signali sa senzora i lokalno vrši njihova preliminarna obrada. Preko komunikacionih portova rezultati obrade se prosleđuju nadređenim delovima sistema.

Za dalji napredak na planu inteligentnih senzora značajan je razvoj VLSI tehnologije. Zahvaljujući tome došlo je do integracije računarskih, senzorskih i komunikacionih komponenata u jedinstveno elektronsko kolo. Poseban značaj za razvoj inteligentnih senzora imao je razvoj bežičnih komunikacija. One su omogućile da se ovakvi senzori povezuju u bežične senzorske mreže. Zahvaljujući maloj potrošnji električne energije bežični senzorski čvorovi su osnova komponenta za praćenje objekata i procesa u prostoru. Posebno na udaljenim lokacijama gde nije moguće napajanje uređaja iz stacionarne električne mreže.

Daljim razvojem inteligentnih senzora omogućeno je njihovo povezivanje na Internet, čime su informacije koje se skupljaju sa navedenih uređaja postale globalno dostupne. Zahvaljući jednim ovakvim integrisanim pristupom inteligentni senzori su postali osnova za razvoj nove klase uređaja koji omogućavaju povezivanje proizvoljnog objekta sa internetom, a poznati su pod imenom Internet of Thing (IoT).

Za one koji žele da se ukratko i na brzinu upoznaju sa pojmom inteligentnih senzora mogu da posete WEB stranicu – Sensors Drive IoT Intelligent Systems.

inteligentni senzoriBežične senzorske mreže – inteligentni senzori

Razvoj i primena IoT uređaja postali su opšti trend u primeni računara i telekomunikacija. IoT uređaji su od posebnog značaja za globalizaciju pristupa proizvoljnim sistemima širom sveta. Međutim, inteligentni senzori i njihove mreže imaju veliki značaj i na lokalnom nivou. U takvim sistemima najčešće se kao komunikacioni standard koristi IEEE 802.15.4. Ovaj komunikacioni standard najčešće se koristi u obliku svoje industrijske varijante poznate pod nazivom ZigBee.

Za povezivanje inteligentnih senzora sa okruženjem često se koristi i GSM sistem mobilne telefonije. Ovaj koncept se najčešće primenjuje kada se ostvaruje direktna veza inteligentni senzor – čovek.

Inteligentni senzori – Iskustva u Laboratoriji za računarsku tehniku

Istraživanja u oblasti inteligentnih senzora i bežičnih senzorskih mreža u Laboratoriji za računarsku tehniku započeta su polovinom prve decenije 21. veka. Pregled nekih iskustava koja su pri tome stečena može se videti iz teksta IS and WSN_Experince in CSL.