Home » Predmeti na osnovnim studijama

Predmeti na osnovnim studijama

Na ovoj stranici biće predstavljeni predmeti na osnovnim studijama na studijskom programu Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, modul Računarsko inženjerstvo/Computer Engineering. Nastava na modulu računarsko inženjerstvo izvodi se u okviru 8 semestara. Na kraju osmog semestra studenti rade završni – diplomnski rad.

Računarsko inženjerstvo – predmeti na osnovnim studijama

 Osnovne studije Bachelor of Sciences
Uvod u programiranje Programming basics
Osnovi računarske tehnike Fundamentals of Computer Science
Logičko projektovanje računara Logical computer design
Softverski alati Software Tools
Arhitektura računara Computer Architecture
Programski jezici Programming Languages
Signali i sistemi Signals and Systems
Baze podataka Databases
Programski prevodioci Program compilers
Organizacija računarskih sistema Organization of Computer Systems
Objektno orijentisano programiranje Object-oriented Programming
Operativni sistemi Operating Systems
Mikrokontrolerski sistemi Microcontroller Systems
Računarske telekomunikacije i mreže Computer Telecommunications and Networks
Projektovanje digitalnih sistema Digital System Design
Digitalna obrada signala Digital signal processing
Softversko inženjerstvo Software Engineering
Paralelni računarski sistemi Parallel Computer Systems
Vizuleno programiranje Visual programming
Funkcionalna verifikacija digitalnih sistema Digital systems functional verification
Upravljački računarski sistemi Computer Control Systems
Programiranje mobilnih aplikacija Mobile application programming
Veštačka inteligencija Artificial intelligence
Internet programiranje Internet Programming

Na WWW adresi BACHELORSTUDIES može se videti komparativni prikaz 202 programa osnovnih studija iz računarske tehnike širom sveta.

predmeti na osnovnim studijama