Home » SoC Design Seminar

SoC Design Seminar

SoC Design Seminar je bila završna aktivnost u okviru programa MIDWEB (Migration for Development in the Western Balkans), koji se realizuje uz podršku IOM (International Organization for Migration) čije je sedište u Holandiji, a koji je Tehnički fakultet realizovao u saradnji sa dr Zoranom Stamenkovićem iz Instituta IHP Microelectronics iz Frankfurta na Odri iz Nemačke. U okviru pomenutog programa kolega Stamenković je u dva navrata boravio na Tehničkom fakultetu i pri tome su realizovane sledeće aktivnosti:

Jun 2012

 • Razmatran je definisan okvir za definisanje novog kursa na Master studijama na Tehničkom fakultetu iz oblasti projektovanja VLSI kola sa posebnim osvrtom na SoC pristup;
 • Definisan je studentski projekat u okviru koga je trebalo izvršiti projektovanje elemenata bežičnog senzorskog čvora na FPGA platformi. Tokom realizacije ovog projekta izvršen je izbor FPGA razvojnog okruženja (Microsemi Fusion) i izvršena njegova nabavka. Takođe, izvršena je integracija ARM Coretex M1 jezgra na datom razvojnom okruženju, što je prikazano u master radu studenta Dejana Projovića pod naslovom “FPGA integracija Cortex M1 procesorskog jezgra”. Na konfernciji SENSIG’12 koja je od 7. do 9. septembra 2012. godine održana na Malti prezentiran je rad pod naslovom “Customized Hardware Platform for Wireless Sensor Networks in Agricultural Applications”, čiji su autori Uroš Pešović, Dejan Projović, Siniša Ranđić i Zoran Stamenković.

Oktobar 2012

 • Održan je Seminar iz oblasti SoC Design, koji je obuhvatio sledeće teme:
  1. Semiconductor Device Physics and Technology
  2. Electronic Design Automation
  3. Integrated Circuits and Systems
  4. System – on – Chip Design: Examples

Seminaru su prisustvovala šestorica studenata računarske tehnike na Tehničkom fakultetu. Oficijelna saradnja na planu realizacije MIDWEB programa biće nastavljena do kraja 2012. godine.

Na osnovu realizovanih aktivnosti tokom realizacije programa MIDWEB kao opšti zaključak može se izvesti da su ostvareni sledeći rezultati:

 • Naparavljen je okvir za definisanje novog kursa na Master studijama na Tehničkom fakultetu iz oblasti projektovanja VLSI kola sa posebnim naglaskom na SoC pristup;
 • Definisan je i delimično realizovan studentski projekat iz oblasti FPGA realizacije bežičnog senzorskog čvora. Očekuje se da će do kraja 2012. godine ovaj projekat u potpunosti biti realizovan;
 • Stvoreni su okviri za intenziviranje saradnje između Tehničkog fakulteta i IHP Microelectronics, što podrazumeva i uključivanje drugih institucija iz Srbije, Zapadnog Balkan, ali i zemalja EU;
 • Dogovorena je saradnja sa dr Stamenkovićem u pogledu realizacije nastave iz oblasti projektovanja VLSI kola na Master studijama na Tehničkom fakultetu na planu definisanja projektnih zadataka za studente koji bi trebalo da budu osnov za izradu Master radova iz postojećih predmeta FPGA dizajn i Projektovanje digitalnih sistema, ali i novog predmeta koji bi trebalo da bude uključen u nastavni plan u okviru predstojeće reakreditacije obrazovne delatnosti Tehničkog fakulteta.
Sadržaj predavanja u okviru Seminara može se naći u sledećim PDF dokumentima:
soc design seminar