Home » TFaCo procesor

TFaCo procesor

Arhitektura TFaCo procesora

Arhitektura TFaCo razmatranog procesora je inicijalno specificirana za potrebe izrade magistarskog rada Nebojše Stankovića. U okviru ovog magistraskog rada trebalo je demonstrirati način i mogućnosti realizacije funkcionalnog simulatora procesora. Simulator je trebalo da omogući izvršavanje instrukcija datog procesora. Da bi rad imao potrebnu širinu odlučeno je da se u okviru njega prikaže i proces specifikacije arhitekture datog procesora.

Specifikacija arhitekture TFaCo procesora

Razmatrana arhitektura spada u RISC (Reduced Instruction Set Computers) tip arhitekture. Dužina instrukcije je fiksna i iznosi 16 bita. Od toga 4 bita su rezervisana za operaciju. Ostalih 12 bita se koriste u skladu sa vrstom istrukcije i primenjenim načinom adresiranja. Kompletna specifikacija arhitekture TFaCo procesora data je u datoteci Specifikacija arhitekture procesora TFCo_Rev.4.01[PDF].

Prikaz magistarskog rada – “Prilog simulaciji računarskih arhitektura”

Kao što je prethodno rečeno u ovom magistarskom radu razmatrana je funkcionalna simulacija izvršavanja instrukcija procesora. Magistarski rad se satoji iz sledećih sedam poglavlja:

  1. Uvod
  2. Računarska simulacija
  3. Edukacioni značaj simulatora
  4. Svetska iskustva korišćenja simulacija u obrazovanju na polju arhitekture i organizacija računara
  5. Arhitektura računara
  6. Realizacija projekta SIMRA
  7. Zaključak

Kompletan tekst magistarskog rada dat je u datoteci Prilog simulaciji računarskih arhitektura[PDF].

FPGA realizacija procesora

U okviru diplomskog rada Aleksandra Simonovića, juna 2009. godine predstavljena je FPGA realizacija ovog procesora.

tfaco
Struktura procesora TFaCo

Specifikacija asemblerskog jezika procesora TFaCo

Za razmatrani procesor izvršena je specifikacija asemblerskog jezika. Specifikacija je datau u datoteci Specifikacija asemblerskog jezika Ver. 2.02 [PDF].