Home » Istraživanja

Istraživanja

Istraživanje u oblasti računarske tehnike predstavlja osnovni cilj i aktivnost u Laboratoriji za računarsku tehniku. Istovremeno aktivnosti u Laboratoriji predstavljaju uvod u istraživanje studenata na sva tri nivoa obrazovanja. Istraživanja koja se realizuju u Laboratoriji za računarsku tehniku obuhvataju širok dijapazon fundamentalnih oblasti računarstva, kao što su:

  • Arhitektura računara
  • Operativni sistemi
  • Programski jezici
  • Računarske mreže

i primene računara u oblastima, kao što su:

  • Upravljanje sistemima
  • Komunikacije

Istraživanja se realizuju u okviru projekata koje finansira Ministarstvo za prosvetu i nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, projekata koji se realizuju kroz direktnu saradnju sa privredom i projekata finansiranih od strane Fakulteta tehničkih nauka. Projekti koje finasira Fakultet predstavljaju svojevrstan uvod u istraživanje koje se namerava realizovati kroz saradnju sa drugim naučno istraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu. U prethodnom periodu saradnici Laboratorije su ostvarili plodnu saradnju sa mnogobrojnim naučno istraživačkim institucijama.

Deo istraživanja se realizuje i samostalno sredstvima Laboratorije, uz značajno učešće studenata osnovnih, master i doktorskih studija. Od posebnog značaja je rad na realizaciji studentskih projekata, jer se od savremenog obrazovanja očekuje da tržištu ponudi stručnjake koji će imati visok nivo praktičnih znanja. A ona se prvenstveno mogu steći kroz učešće studenata svih nivoa visokoškolskog obrazovanja u realizaciji konkretnih poslova. Takođe, istraživanja koja se realizuju u Laboratoriji predstavljaju istraživački osnov za izradu doktorskih disertacija studenata doktorskih studija u oblasti računarstva.

istraživanje uvod

Comments are closed.