Home » Istraživanja » Projekti

Projekti

U toku je sagledavanje celokupne istraživačke aktivnosti u Laboratoriji za računarsku tehniku. To podrazumeva i pravljenje spiska aktuelnih projekata na kojima su saradnici Laboratorije angažovani. Imajući u vidu da su naučno  istraživački projekti glavno opredeljenje Laboratorije, biće prezentirane odgovarajuće informacije.  Imajući u vidu sadržaj i način finansiranja pojedinih projekata koji se realizuju u Laboratoriji oni se mogu podeliti na:

Naučno – istraživačke projekte

Ovde se pre svega misli na projekte koji se rade uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U njih spadaju i projekti koji se realizuju kroz saradnju sa drugim naučno istraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu.  Tu su i projekti koji se realizuju uz podršku fondova EU. U njih se ubrajaju i projekti koji se realizuju sa ciljem pripreme za konkurisanje za neki od prethodnih projekata. Pri tome se podrazume da se finansiraju sopstvenim sredstvima Fakulteta i Laboratorije.

Interni projekti

U okviru ovih projekata se odvijaju istraživačke aktivnosti čiji je cilj da se preliminarno proveri ispravnost različitih hipoteza i smislenost ideja do kojih se dolazi kroz razmatranje različitih aspekata računarstva. Kroz realizaciju ovih projekata treba da se identifikuje i proveri opravdanost učešća sa odgovarajućim projektnim predlozima kod domaćih i stranih naučnih fondova.

Projekti u okviru saradnje sa privredom

Određeni broj projekata koji se realizuje u Laboratoriji definisan je i ostvaruje se kroz saradnju sa privrednim subjektima.

Studentski projekti

Savremeno inženjersko obrazovanje podrazumeva sticanje širokih praktičnih znanja. Saradnici Laboratorije se trude da studentima, pre svega računarske tehnike omoguće učešće u realizaciji određenog skupa projekata. Od posebnog značaja su oni projekti u okviru kojih studenti mogu da urade svoje diplomske ili master radove. A takvih je sve više.

projekti

Pored naučno – istraživačkih aspekata realizacije projekata za istraživače u Laboratoriji su važni i aspekti:

  • Upravljanja tokom istraživanja i realizacije projekata (Research/Project Management);
  • Dokumentovanja toka realizacije i rezultata projekata (Research Project Documentation).