Home » FTN_EDU_PRO procesor

FTN_EDU_PRO procesor

Arhitektura FTN_EDU_Pro procesora

Arhitektura procesoar FTN_EDU_Pro je specificirana sa idejom da se demonstrira pristup projektovanju računarskog hardvera. Takođe, obuhvaćeni su aspekti simulacije i modeliranjem datog hardvera u nekom od HDL (Hardware Description Language) jezika. Opis elemenata arhitekture FTN_EDU dat je u tekstu Arhitektura procesora FTN_EDU.

ftn_edu_pro
Uprošćena struktura procesora FTN_EDU_Pro

Dužina instrukcije ovog procesora je 16 bita. Značenje pojedinih polja u formatu instrukcije je:

 • ADRESA (Bitovi 0 – 7) – adresa
 • MOD (Bitovi (8 – 11) – način adresiranja
 • COP (Bitovi 12 – 15) – operacija koja se izvršava

U prvoj verziji arhitekture, shodno formatu instrukcije, karakteristike procesora su sledeće:

 • Dužina registarskog i memorijskog operanda – 16 bita
 • Dužina neposrednog operanda – 8 bita
 • Dužina adresne reči – 8 bita
 • Dužina procesorske reči – 16 bita
 • Broj instrukcija – 16

Procesor obezbeđuje dva načina adresiranja:

 • Direktno adresiranje
 • Neposredno adresiranje

Procesor poseduje i stek obima 16 lokacija, koji funkcioniše po principu da SP (Stack Pointer) ukazuje na prvu slobodnu lokaciju. Dužina reči koja se pati u steku je 8 bita.

Skup operacija

Skup operacija procesora čine:

 1. Sabiranje
 2. Oduzimanje
 3. Množenje
 4. Deljenje
 5. Poređenje
 6. Logičko I
 7. Logičko ILI
 8. Invertovanje
 9. Pomeranje
 10. Push
 11. Pop
 12. Jump
 13. Load
 14. Store
 15. Halt

Detaljan prikaz arhitekture procesora, uključujući i specifikaciju simboličkog mašinskog jezika obrađeni su u master radu studenta Marijane Gudović. Tekst ovog master rada je sdržan u datoteci Specifikacija arhitekture FTN_RISC [PDF].