Home » Edge, Fog i Cloud računarstvo

Edge, Fog i Cloud računarstvo

“Računarstvo u oblaku” (Cloud Computing) predstavlja savremeni pandan sistemima sa centralizovanom obradom podataka. U konkretnom slučaju koncept računanja se bazira na deljenju resursa preko računarske mreže, danas po pravilu Interneta. U ovom slučaju aplikacijama, raspoloživim u “oblaku” se pristupa preko tzv. WEB pregledača (WEB Browsers). Istovremeno korišćeni softver i korisnički podaci se nalaze na udaljenim serverima. Pored “računarstva u oblaku” sve češće se čuju i termini edge i fog računarstvo. Što se tiče edge i fog računarstva uprošćeno se može reći da se radi o obradi podataka koja se ostvaruje bliže izvoru informacija. 

edge computing
Edge Computing

Uobičajeno se navode tri osnovna tipa “računarstva u oblaku”:

  • Softver kao usluga (SaaS – Software as a Service) – Korisnik ima mogućnost da koristi aplikacije koje su dostupne u okviru “oblaka”. Datim aplikacijama se može pristupiti putem Interneta korišćenjem različitih klijentskih uređaja.
  • Platforma kao usluga (PaaS – Platform as a Service) – “Oblak” faktički predstavlja razvojno okruženje, tj. platformu na kojoj korisnik može da razvija, testira i distribuira sopstvene aplikacije.
  • Infrastruktura kao usluga (IaaS – Infrastructure as a Service) – U ovom slučaju korisnik ima mogućnost korišćenja računarske infrastrukture kojom raspolaže “oblak” i može da upravlja obradom, skladištenjem, umrežavanjem i drugim računarskim resursima.

cloud computing

Edge računarstvo je primer distribuirane obrade skladištenja podataka koja se realizuju bliže mestu gde us potrebni. U praksi se obrada u najvećoj meri izvršava na čvorovima distrubioranih uređaja. Na taj način se aplikacije, podaci i procesna snaga pomeraju dalje od centralizovanih delova sistema.