Home » Predmeti na master studijama

Predmeti na master studijama

U okviru ove stranice biće predstavljeni sadržaji predmeta koje izvode nastavnici i saradnici iz Laboratorije za računarsku tehniku. Prema aktuelnoj akreditaciji obrazovne delatnosti predmeti na master studijama su koncipirani kao nastavak obrazovanja na osnovnim studijama. Kao što se vidi iz spiska predmeta master studije iz računarske tehnike orijentisane su ka primeni računara i računarskog softvera. Primena je prvenstveno orijentisana na upravljanje sistemima, obradu signala i merenja. Što se osnovnih znanja iz računarske tehnike ona su prilagođena savremenim trendovima integrisanog razvoja hardvera i softvera na bazi visokointegrisanih kola. Takođe, zastupljena je oblast razvoja specijalizovanog hardvera (embedded systems) i interakcije čovek – računar. Na kraju dužna pažnja je posvećena i savremenim komunikacionim sistemima.

Računarsko inženjerstvo – predmeti na master studijama

Master studije  Master of Sciences
Objektno orijentisano projektovanje i metodologija Object – oriented Design and Methodology
Napredne tehnike za obradu signala Advanced Signal Processing Techniques
Hardversko – softversko projektovanje Hardware and Software Design
Interakcija čovek – računar Human – computer Interaction
Virtuelna instrumentacija Virtual Instrumentation
Inteligentni senzori Intelligent Sensors
Upravljanje na daljinu Remote Control
Savremeni komunikacioni sistemi Modern Communication Systems
Simuliranje i modeliranje procesa Process Simulation and Modeling
Monitoring i vizuelizacija procesa Process Monitoring and Visualization
Komutacioni sistemi Swithing Systems
Optičke mreže Optical Network

Na WWW adresi MASTERSTUDIES može se videti uporedni prikaz 218 master programa iz računarske tehnike širom sveta.

master predmeti