Home » Saradnja sa domaćim NIR ustanovama

Saradnja sa domaćim NIR ustanovama

Domaće naučno – istraživačke institucije od početka rada Laboratorije bile su važan oslonac našeg razvoja. Saradnja sa domaćim NIR ustanovama je od velikog značaja za uspešno profilisanje istraživačke delatnosti u Laboratoriji. Saradnici Laboratorije za računarsku tehniku ostvarili su intenizvnu saradnju i sa domaćim naučno – istraživačkim institucijama, od kojih svakako treba naglasiti saradnju sa:saradnja sa domaćim nir

Konkretna saradnja sa Institutom “Mihajlo Pupin” ostvarena je kroz realizaciju naučno – istraživačkog projekta koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tezhnološkog razvoja. Naziv projekat je “Razvoj i modelovanje energetski efikasnih, adaptibilnih, višeprocesorskih i višesenzorskih elektronskih sistema male snage”.

Posebno treba naglasiti uspešnu saradnju koja je ostvarena sa istraživačima sa Agronomskog fakulteta u Čačku. Ova saradnja se odvija u okviru makro projekta “Primena informacionih tehnologija u poljoprivredi“. U okviru ovog projekta objavljeno je 24 rada u časopisima i domaćim i stranim konferencijama. Takođe, realizovana su i tri tehnička rešenja i više uređaja namenjenih praćenju parametara poljoprivredne proizvodnje. Iz ove saradnje razvila se i saradnja sa Institutom za ratrstvo i povrtarstvo iz Novog Sada. Pored ostvarenih naučnih i stručnih rezultata ova saradnja ima dodatni značaj zbog angažovanja naših istraživačkih potencijala na multidisciplinarnim istraživanjima.

Slična saradnja na multidisciplinarnim istraživanjima ostvarena je i sa Astronomskom opservatorijom iz Beograda. Očekujemo da će saradnja sa domaćim NIR ustanovama u budućnosti biti šira i plodonosnija.