Home » Istraživanja u oblasti IoT uređaja

Istraživanja u oblasti IoT uređaja

Razvoj informaciono – komunikacionih tehnologija omogućio je pojavu jedne nove vrste uređaja poznatih pod nazivom IoT (Internet of Thing). IoT se često na srpski prevodi kao „Internet stvari“. Ovaj koncept je omogućio da ogroman broj uređaja, koje ljudi koriste, postanu računarski kontrolisani. Istovremeno Internet of Thing uređaji mogu da komuniciraju sa korisnicima globalne računarske mreže Internetom. Koncept IoT uređaja praktično se može primenjivati kod najrazličitijih uređaja tako da se govori o IoE (Internet of EveryThing) konceptu. Ograničavajući faktori su isključivo vezani za samu potencijalnu primenu. Što se tiče okvira primene Internet of Thing uređaja on obuhvata praktično sve aspekte ljudskog življenja. Posebno treba ukazati na primenu u zdravstvu, poljoprivredi, ekologiji, saobraćaju, industriji, …

iot uređaji

Rezultati istraživanja

Istraživanja u oblasti Internet of Thing uređaja po pravilu se realizuju kroz više projekata čija je realizacija u toku u Laboratoriji za računarsku tehniku. Pogotovu to važi ako se razvoj IoT uređaja posmatra sa aspekta primene. Istraživanja su uglavnom usmerena na razmatranje mogućnosti primene IoT uređaja u zdravstvu, poljoprivredi, zaštiti životne sredine i saobraćaju. Cilj je omogućavanje razvoja odgovarajućih sistema. Ovde će bizi prikazani konkretni rezultati istraživanja. Za sada su to spisak objavljenih radova, interni izveštaji vezani za realizovana istraživanja, odnosno realizovani Internet of Thing uređaji.

Objavljeni radovi

  1. MARKOVIĆ Dušan, RAKONJAC Simeon, KOPRIVICA Ranko, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša – “Appliance of IoT in monitoring and controlling of agricultural production”, Acta Agriculturae Serbica, vol. XX, 40(2015), str.179-1861
  2. MARKOVIĆ Dušan, TOMIĆ Dalibor, TANASKOVIĆ Snežana, STEVOVIĆ Vladeta, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ Siniša, „IoT sistem za prenos fotografija u cilju određivanja fotosinteze kod biljaka„, XXI Savetovanje o biotehnologiji, Agronomski fakultet, Čačak, Vol. 21 (23), 11. – 12. marta 2016., str. 217 – 222
  3. MARKOVIĆ, Dušan, PEŠOVIĆ Uroš, RANĐIĆ, Siniša, „Model uređaja sa RFID podrškom za kontrolu pristupa u okviru IoT koncepta„, Konferencija YUINFO 2016,  28. februar – 2. mart 2016., Kopaonik, Srbija, str. 115 – 119
  4. VUJIČIĆ, Dejan, JOVANOVIĆ, Željko, JAGODIĆ, Dijana, PAVLOVIĆ, Rade, MITROVIĆ, Nebojša, RANĐIĆ, Siniša, „An IoT System for Monitoring Environmental Conditions and Orientation of the Telescope„, UNITECH 2017, International Scientific Conference 17 – 18 November 2017, Gabrovo, Bulgaria, pp. II-159 – II-162, ISSN 1313-230X
  5. VUJIČIĆ, D., JAGODIĆ, D., JOVANOVIĆ, Ž., RANĐIĆ, S., „Integracija Particle Photon IoT uređaja sa Google Cloud platformom„, 52. konferencija ETRAN, Palić, 11. – 14. juna 2018. godine, Sekcija RT5,
  6. MARKOVIĆ, D., VUJIČIĆ, D., STOJIĆ, D., JOVANOVIĆ, Ž., PEŠOVIĆ, U., RANĐIĆ, S., „Monitoring System Based on IoT Sensor Data with Complex Event Processing and Artificial Neural Networks for Patient Stress Detection“, INFOTEH 2019, XVIII međunarodni simpozijum, Jahorina, RS, BiH, March 2019
  7. MARKOVIĆ, D., TOMIĆ, D., STEVOVIĆ, V., PEŠOVIĆ, U., VUJIČIĆ, D., RANĐIĆ, S., GSM/GPRS posredni uređaj za prenos pofataka u okviru koncepta IoT sistema„, XXIV Savetovanje o biotehnologiji, 15. – 16. marta 2019., Agronomski fakultet, Čačak, Srbija, str. 277 – 282