Home » „Razvoj i modelovanje energetsko efikasnih, adaptibilnih, višeprocesorskih i višesenzorskih elektronskih sistema male snage“

„Razvoj i modelovanje energetsko efikasnih, adaptibilnih, višeprocesorskih i višesenzorskih elektronskih sistema male snage“

U oblasti razvoja namenskih (engl. embedded) elektronskih sistema male snage postoje težnje za povećanjem energetske efikasnosti, omogućavanjem međusobne komunikacije uređaja u jednoj mreži ili u složenijem uređaju, te povezivanjem sa drugim komunikacionim mrežama. Potrošnja energije raste sa intenziviranjem obrade informacija u uređaju i komunikacije između uređaja. Zato je, zbog stalnog rasta broja uređaja i njihove gustine u prostoru, neophodna energetski efikasna komunikacija čime se smanjuje ukupna potrošnja energije. Sa druge strane, komunikacijom i programabilnom osnovom elemenata sistema omogućava se automatizovana rekonfiguracija sistema, čime se ostvaruju raznovrsne funkcije istog i uštede u vremenu razvoja i potrošnji energije, koje su posledica fleksibilne strukture. Fokus ovog projekta su višeprocesorski (VPS) i višesenzorski sistemi (VSS) male snage, umreženi žičnim ili bežičnim vezama, sa mogućnošću rekonfiguracije i optimizacije odnosa performansi i potrošnje energije

Ovaj projekt je finansiran od strane Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj u okviru programa tehnološkog razvoja. Broj projekta je TR32043 (Period realizacije 2011 – 2014. godina).

U okviru ovog projekta u Laboratoriji za računarsku tehniku sprovedena su sledeća istraživanja:

1. PAMETNI MERNI PRETVARAČI

Interni izveštaj:

Smart pretvarači Interni izveštaj 

REZULTATI  ISTRAŽIVANJA U 2012. GODINI

Tokom 2012. godine u okviru istraživanja na projektu TR32043 realizovano su sledeća  tehnička rešenja:

 1. „Bežična agrometeorološka stanica“ – Interni izveštaj 
 2. „Modularni IEEE 1451 pametni pretvarač/mrežni distributer“ – Interni izveštaj 
 3. „Sistem za određivanje verovatnoće greške pri bežičnom prenosu“ – Interni izveštaj 
 4. „Sistem za monitoring toplotne komfornosti u radnom i životnom prostoru“ – Interni izveštaj 
 5. „Sistem za praćenje parametara u fotonaponskim sistemima“ – Interni izveštaj 


REZULTATI ISTRAŽIVANJA U 2014. GODINI

Tokom 2014. godine saradnici Fakulteta tehničkih nauka, koji učestvuju u realizaciji Projekta TR32043, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavili su sledeće radove:

 1. Marković, D., Pavlović, R., Pešović, U., Ranđić, S., „System for Monitoring Microclimate Conditions in Greenhouse“, Acta Agriculturae Serbica, Vol. XIX, No. 38 (2014), pp. 105 – 114, ISSN: 0354-9542 (M52)
 2. Pešović, U., Đurašević, S., Marković, D., „SMS Shepherd“, Acta Agriculturae Serbica, Vol. XIX, No. 38 (2014), pp. 105 – 114, ISSN: 0354-9542 (M52)
 3. Jovanović, Ž., Blagojević, M., Urošević, V., „Mining Location in Geographic Information System Using Neural Network“, 4th International Conference on Information Society and Technology (ICIST 2014), 3 – 6 March 2014, pp. 428 – 431, Kopaonik, Serbia, ISBN: 978-86-85525-14-8 (M33)
 4. Marković, D., Rakonjac S., Koprivica, R., Pešović, U., Ranđić, S., „Nadgledawe mikroklimatskih parametara i regulisawe životnih uslova na farmi“, Traktori i pogonske mašine, Vol. 19, No. 5 (2014), str. 25 – 30, ISSN: 0354-9496, UDC: 629.06 (M51)
 5. Marković, D., Tomić, D., Stevović, V., Pešović, U., Ranđić, S., „Mobilna aplikacija za proračun intenziteta sunčevog zračenja i njena primena u poljoprivredi“, XIX Savetovanje o biotehnologiji 2014, Vol. 19 (21), 2014, str. 111 – 116, ISBN: 978-86-87611-31-3 (M63)
 6. Maksimović, V., Acović, M., Pešović, U., Ranđić, S., „FPGA realizacija inteligentnih senzora“, 58. konferencija ETRAN (2014), Vrnjačka Banja, 2 – 5. jun 2014., str. RT4.5.1 – RT4.5.5, ISBN: 978-86-80509-70-9 (M63)
 7. Jovanović, Ž., „Sistem za obradu kontinualnih tokova podataka sa pokretnih senzorskih objekata“, 58. konferencija ETRAN (2014), Vrnjačka Banja, 2 – 5. juna 2014. godine, str. RT6.3.1 – RT6.3.4, ISBN: 978-86-80509-70-9 (M63)
 8. Pešović, U., Gleich, D., Planinšič, P., Chip error probability in IEEE 802.15.4 wireless networks“, 23rd International Electrotechnical and Computer Science Conference – ERK 2014, Portorož, Slovenija, 22 – 24 September 2014, pp. 65 – 68, ISSN: 1581-4572 (M33)
 9. Jovanović, Ž., Pešović, U., Marković, D., Ranđić, S., „Data Stream Management System Verification with Data Stream Simulator“, UNITECH, 22 – 23 November 2014, Gabrovo, Bulgaria, II-329 – 332, ISSN: 1313-230X (M33)
 10. Pešović, U., Vujičić, D., Anđelić, J., Ranđić, S., „An approach to realization of protocol architecture in wireless sensor networks“, UNITECH, 22 – 23 November 2014, Gabrovo, Bulgaria pp. II-154 – 157, ISSN: 1313-230X (M33)
 11. Marković, D., Pešović, U., Ranđić, S., „Koncept prenosa podataka kod uređaja zasnovanih na CC430F5137 mikrokontroleru prema IEEE 1451.0 standardu“, 22. TELFOR (2014), Beograd, 25 – 27. novembar 2014. godine, str. 713 – 716, ISBN: 978-1-4799-6190-0 (M63)
 12. Jagodić, D., Vujičić, D., Pešović U., Ranđić, S., „Koncept protoniti kod embedded sistema“, 22. TELFOR (2014), Beograd, 25 – 27. novembar 2014., str, 979 – 982, ISBN: 978-1-4799-6190-0 (M63)

Pored navedenih radova u okviru ovoga projekta realizovana su i tri Tehnička rešenja. O realizovanim tehničkim rešenjima detaljnije se može videti na stranici Tehnička rešenja